BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yu­mur­ta­lık nak­li i­le an­ne o­la­cak

Yu­mur­ta­lık nak­li i­le an­ne o­la­cak

İn­gil­te­re’de yu­mur­ta­lık nak­li ya­pı­lan bir ka­dı­nın önü­müz­de­ki gün­ler­de an­ne ol­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.İn­gil­te­re’de yu­mur­ta­lık nak­li ya­pı­lan bir ka­dı­nın önü­müz­de­ki gün­ler­de an­ne ol­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. The Sun­day Ti­mes’ın ha­be­ri­ne gö­re, 15 ya­şın­da ge­çir­di­ği ra­hat­sız­lık so­nu­cu er­ken me­no­po­za gi­re­rek kı­sır­la­şan 38 ya­şın­da­ki ka­dı­na, ge­çen yıl ikiz kız kar­de­şi­nin bir yu­mur­ta­lı­ğı nak­le­dil­di. Ka­dı­nın naklin ar­dın­dan ha­mi­le kal­dı­ğı açık­lan­dı. Be­be­ğin dün­ya­ya gel­me­siy­le bir­lik­te er­ken me­no­po­za gi­ren­le­rin ya­nı sı­ra kan­ser has­ta­lık­la­rı­nı yen­mek için ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi gö­ren ka­dın­la­ra da umut ola­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT