BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeşilır­mak ö­lü ba­lık­lar­la dol­du

Yeşilır­mak ö­lü ba­lık­lar­la dol­du

Ye­şi­lır­ma­k’­ta bu­lu­nan yav­ru ve bü­yük ba­lık­la­rın ölü­mü ko­nu­sun­da Çev­re İl Mü­dür­lü­ğü araş­tır­ma baş­lat­tı.İNCELENİYOR Ye­şi­lır­ma­k’­ta bu­lu­nan yav­ru ve bü­yük ba­lık­la­rın ölü­mü ko­nu­sun­da Çev­re İl Mü­dür­lü­ğü araş­tır­ma baş­lat­tı. Sam­su­n’­un Çar­şam­ba il­çe­si sa­hi­lin­de, Ye­şi­lır­ma­k’­ın Ka­ra­de­ni­z’­e dö­kül­dü­ğü alan­da son gün­ler­de top­lu ba­lık ölüm­le­ri­ne rast­lan­dı. Du­rak­ba­şı kö­yü yö­re­sin­de sa­hi­le vu­ran ba­lık­lar ara­sın­da yav­ru ba­lık­la­rın ya­nı sı­ra 1-2 ki­lo­luk sa­zan ve ke­fal­le­rin de bu­lun­du­ğu göz­le­ni­yor. Ba­lık ölüm­le­ri­nin se­be­bi­nin araş­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­yen Du­rak­ba­şı Kö­yü Muh­ta­rı Ma­cit Can­bo­lat, bir haf­ta için­de ba­lık ölüm­le­rin­de bü­yük bir ar­tış ol­du­ğu­nu öne sür­dü. Ye­şi­lır­mak’­ta­ki ba­lık ölüm­le­ri se­be­biy­le bin­ler­ce mar­tı­nın da yö­re­ye akın et­ti­ği gö­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT