BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Harun Yerebakan bugün defnediliyor

Harun Yerebakan bugün defnediliyor

Bir sü­re­dir ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği se­be­biy­le te­da­vi gö­ren ve ön­ce­ki gün ve­fat eden İs­tih­ba­rat Ser­vi­si mu­ha­bir­le­ri­miz­den Ha­run Ye­re­ba­kan bu­gün def­ne­di­li­yor.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Bir sü­re­dir ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği se­be­biy­le te­da­vi gö­ren ve ön­ce­ki gün ve­fat eden İs­tih­ba­rat Ser­vi­si mu­ha­bir­le­ri­miz­den Ha­run Ye­re­ba­kan bu­gün def­ne­di­li­yor. Ha­run Ye­re­ba­kan, Ri­ze­’nin Ar­de­şen il­çe­si Mer­kez Ca­mi­i’n­de öğ­le na­ma­zı­na mü­te­aki­ben kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Baş­ma­hal­le Ai­le Kab­ris­ta­nı’nda toprağa verilecek. Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üye­si olan Ye­re­ba­kan, mes­lek ha­ya­tı bo­yun­ca bir çok ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­ya im­za ata­rak, çok sa­yı­da ödül ka­zan­dı. Ga­ze­te­ci­li­ğe 20 ya­şın­da baş­la­yan Ha­run Ye­re­ba­kan, 22 yıl ara ver­mek­si­zin ga­ze­te­ci­lik yap­tı. Çev­re ve sağ­lık ko­nu­la­rı­na odak­la­nan Ha­run Ye­re­ba­kan ha­zır­la­dı­ğı ba­şa­rı­lı ha­ber­ler­le bir çok ödü­le la­yık gö­rül­dü. “Çer­no­bi­l’­in 20. yı­lın­da Ka­ra­de­ni­z’­de Kan­se­r” baş­lık­lı dos­ya ha­be­ri ile ses ge­ti­ren Ye­re­ba­kan, kü­re­sel ısın­ma­ya dik­kat çe­ken “Su Sa­vaş­la­rı Ka­pı­da/Su­ya Kan ka­rı­şa­ca­k” ha­be­riy­le de yı­lın mu­ha­bi­ri ödü­lü­nü al­dı. Ye­re­ba­ka­n’­ın ölü­mü, ai­le­si­ni ol­du­ğu ka­dar çey­rek as­ra ya­kın hiz­met ver­di­ği ba­sın ca­mi­ası­nı da üzün­tü­ye boğ­du. 42 ya­şın­da ve iki­si kız 3 ço­cuk ba­ba­sıy­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT