BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ata­tür­k’­ü Ko­ru­ma Ka­nu­nu­na ih­ti­yaç var mı?

Ata­tür­k’­ü Ko­ru­ma Ka­nu­nu­na ih­ti­yaç var mı?

Dün­ya­da Na­pol­yon, Marks, Le­nin, Ma­o vs. tar­tı­şı­lı­yor, biz­de Ab­dül­ha­mid, Va­hi­ded­din, Men­de­res, Özal vs. tar­tı­şıl­mak­ta. Ker­be­la, Ale­vi­lik, Kürt me­se­le­si tar­tı­şıl­mak­ta. Fi­kir­ler, in­san­lar ve va­k’­alar tar­tı­şı­lır.Dün­ya­da Na­pol­yon, Marks, Le­nin, Ma­o vs. tar­tı­şı­lı­yor, biz­de Ab­dül­ha­mid, Va­hi­ded­din, Men­de­res, Özal vs. tar­tı­şıl­mak­ta. Ker­be­la, Ale­vi­lik, Kürt me­se­le­si tar­tı­şıl­mak­ta. Fi­kir­ler, in­san­lar ve va­k’­alar tar­tı­şı­lır. Bir mem­le­ket­te ya hür­ri­yet var­dır, her şey ser­best­çe tar­tı­şı­lır ve­ya ya­sak­lar var­dır tar­tış­ma­lar ima­lar­la ya­hut ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da olur. Ata­türk, ka­nun­la ko­run­ma­yı va­si­yet et­me­di. Ye­ter ki sö­vül­me­sin. Dal­ka­vuk­luk da bir söv­gü­dür. Dal­ka­vuk, sö­mü­ren adam­dır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin ku­ru­cu li­de­ri­ni dün ba­zı­la­rı se­vi­yor, ba­zı­la­rı ye­ri­yor­du. Bu­gün de ba­zı­la­rı sev­mek­te ba­zı­la­rı eleş­tir­mek­te. Bu ya­rın da böy­le ola­cak­tır. Or­ta­ya bir iş çı­kart­mış her­kes bu­na mu­ha­tap olur. Şa­yet ya­sak­lar ge­ti­ri­lir­se bu de­fa da­ha ay­rı yol­lar de­ne­nir. Ata­türk hak­kın­da açık ve­ya giz­li ola­rak ya­zı­lıp ko­nu­şul­ma­dık ne kal­dı? Bir ağıt­tan baş­ka bir şey ol­ma­yan “Mus­ta­fa­” fil­mi için du­yu­lan öf­ke in­sa­nı şa­şır­tı­yor. Da­ha şaş­kın­lık ve­ren­se ba­zı­la­rı­nın fil­mi gör­me­den hak­kın­da prog­ram yap­ma­la­rı. On­dan da be­ter şaş­kın­lık uyan­dı­ran­sa ko­ca ko­ca ya­yın or­gan­la­rı­nın “bu fil­me git­me­yin, pa­ra ka­zan­ma­sı­n” çağ­rı­la­rı. Can Dün­da­r’­a ha­ka­re­tin bi­ni bir pa­ra. Ne­re­de kal­dı dü­şün­ce öz­gür­lü­ğü? Ba­zı­la­rı ne­re­dey­se fil­mi ya­ka­lım, ya­pım­cı­yı da asa­lı­ma ge­ti­ri­yor. Bu film do­la­yı­sıy­la bir sü­re­dir bol­ca tar­tış­ma­lar ol­mak­ta..Bir kıs­mı Ata­tür­k’­ü ta­bu­laş­tır­mak­ta, bir kıs­mı ise “o da in­san­dı hak­kın­da ko­nu­şa­lı­m” de­mek­te. Doğ­ru­su şu­dur, kim, ki­min hak­kın­da ne bi­li­yor­sa ya­za­bil­me­li, söy­le­ye­bil­me­li. Zor­la sev­gi ol­maz. Din­ler bi­le zor­la ka­bul edil­mi­yor. En ağır ten­kit­ler ve en mü­ba­la­ğa­lı öv­gü­ler da­hi ta­ri­hi ki­şi­le­ri de­ğiş­ti­re­mez. Öy­ley­se Ata­türk ne­den ka­nun­la ko­ru­nur? Meh­met Ke­mal Pi­la­voğ­lu­’nun ba­şı­nı çek­ti­ği Ti­ca­ni­ler ‘50’le­rin Ac­zi­men­di­le­ri­dir. Ata­türk hey­kel­le­ri­ne sal­dı­rır­lar. Bir­kaç yer­de bir­kaç hey­kel kı­rı­lır. El­bet­te ter­tip. Ac­zi­men­di­li­ğin 28 Şu­ba­ta mes­net ya­pıl­ma­sı gi­bi bu ha­di­se­ler bir ka­nu­na ge­rek­çe olur. ‘52’de Ata­tür­k’­ü Ko­ru­ma Ka­nu­nu çı­kar­tı­lır. Son­ra­sın­da hak­kın­da yaz­mak ne­re­dey­se im­kân­sız­la­şır. Bu­gün gö­rü­lü­yor ki ne ko­ru­ma ka­nu­nu çı­kar­tıl­ma­sı, ne in­kı­lap ka­nun­la­rı­nın ‘61’de Ana­ya­sa­ya da­hil edil­me­si ve ne de ce­za­lar, pra­tik­te bir şe­yi de­ğiş­tir­me­miş. Bir li­der hal­kın­dan ko­ru­nur mu? Ge­rek biz­de ve ge­rek­se dün­ya­da han­gi li­der, ka­nu­nun kal­ka­nı al­tın­da­dır? Yü­rür­lük­ten kalk­sa han­gi de­li bir hey­ke­le sal­dı­rır? Bu­gün ya­zı­lıp ko­nu­şu­lan­lar­dan baş­ka ne de­nir? Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­cu­su, se­vi­ye­li bir ol­gun­luk­la ko­nu­şu­la­bil­me­li. Onun ko­nu­şul­ma­sı, ön­ce­si, dev­ri ve son­ra­sı­nın araş­tı­rı­lıp dü­şü­nül­me­si­dir. Bu ya­kın ta­ri­hi­miz de­mek­tir. Ya­kın ta­ri­hi­miz, meç­hul ta­rih olur­sa gün­dü­zü­müz ge­ce olur. Bu ka­nun da cid­di cid­di dü­şü­nül­me­li­dir. Uy­gu­la­ma­da bir et­ki­si kal­ma­mış. Fa­kat ya­sak­lar lis­te­sin­de yer al­mak­ta.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT