BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beyin kanamasının sırrını Türk doktor çözdü

Beyin kanamasının sırrını Türk doktor çözdü

Tıp dün­ya­sın­da çı­ğır aça­cak bu­lu­şa im­za atan Prof. Dr. Mu­rat Gü­nel ve eki­bi­nin ça­lış­ma­la­rı be­yin ka­na­ma­la­rı­nı so­na er­di­re­cekAB­D’­de­ki Ya­le Üni­ver­si­te­si­’n­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Prof. Dr. Mu­rat Gü­nel ve eki­bi ta­ra­fın­dan be­yin ka­na­ma­la­rı­na yol açan 3 gen bu­lun­du. Ya­le Üni­ver­si­te­si Be­yin Cer­ra­hi­si Da­mar Has­ta­lık­la­rı Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof Dr. Mu­rat Gü­ne­l’­in, ay­nı üni­ver­si­te­den Dr. Ric­hard Lif­ton ve Türk dok­tor­lar Ka­ya Bil­gü­var, Ya­şar Bay­rı ve Zül­fi­kar Ar­lı­er ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü 15 yıl­lık araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı, dün­ya­nın en bü­yük tıp der­gi­le­rin­den bi­ri olan Na­tu­re Ge­ne­tic­s’­te ya­yın­lan­dı. Araş­tır­ma­lar­da, hiç bek­len­me­dik bir şe­kil­de, her 3 ge­nin de da­mar­lar­da­ki bo­zuk­lu­ğu ta­mir eden kök hüc­re­le­ri et­ki­le­di­ği­ni be­lir­le­dik­le­ri­ni an­la­tan Gü­nel, “Bu gen­ler­de­ki bo­zuk­luk­lar, be­yin da­mar­la­rı­nın sert­le­şe­rek er­ken yaş­ta, yaş­lan­ma­la­ra yol açı­yor. Bu er­ken yaş­lan­ma­ya bağ­lı ola­rak da anev­riz­ma­lar or­ta­ya çı­kı­yor ve za­man­la pat­la­ya­rak be­yin ka­na­ma­la­rı­na ve felç­le­re se­bep olu­yo­r” de­di. Araş­tır­ma sa­ye­sin­de, ba­sit bir kan tes­tiy­le be­yin ka­na­ma­sı ol­ma­dan anev­riz­ma oluş­ma ris­ki yük­sek has­ta­la­rın tes­pit edi­le­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Prof. Gü­nel, he­def­le­ri­nin, anev­riz­ma­la­rı ka­na­ma­dan teş­his edip ye­ni yön­tem­ler kul­la­na­rak has­ta­la­rı iyi­leş­tir­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT