BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Siyah ya da beyaz

Siyah ya da beyaz

Dün­ya­yı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ABD Se­çim­le­ri son­ra­sın­da Oba­ma­’nın baş­kan ol­ma­sı iyi ana­liz edil­me­li. Özel­lik­le, Tür­ki­ye­’de ya­şa­yıp da po­li­se, as­ke­re kur­şun sı­ka­rak za­fer el­de ede­cek­le­ri­ne ina­nan­lar...Dün­ya­yı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ABD Se­çim­le­ri son­ra­sın­da Oba­ma­’nın baş­kan ol­ma­sı iyi ana­liz edil­me­li. Özel­lik­le, Tür­ki­ye­’de ya­şa­yıp da po­li­se, as­ke­re kur­şun sı­ka­rak za­fer el­de ede­cek­le­ri­ne ina­nan­lar... Ame­ri­ka­lı­lar ül­ke me­se­le­le­ri­nin çö­zü­mü için; si­yah ya da be­yaz ol­ma şar­tı­nı ile­ri sü­re­rek yo­la bir­lik­te çı­kı­la­ma­ya­ca­ğı­nı dün­ya­ya çok iyi an­lat­tı... Ame­ri­ka hal­kı; de­ği­şim ve doğ­ru et­ra­fın­da yol ay­rı­mı­na düş­me­den bir­le­şe­bi­li­ne­ce­ği­ni, geç­miş­te­ki ha­ta­lar­dan ders çı­kar­ta­rak zaa­fı za­fe­re dö­nüş­tür­me­si­ni bil­di... Tür­ki­ye­’de ya­şa­yan­lar ise, geç­miş­te­ki za­af­la­rın­dan kur­tul­ma­sı­nı ba­şa­ra­ma­dı... Biz­de; ya si­yah ya da be­yaz ku­ra­lı hâ­lâ iş­le­ti­li­yor... Özal ile baş­la­yan ‘as­ga­ri müş­te­rek’ an­la­yı­şı her ge­çen gün bi­raz da­ha öl­dü­rü­lü­yor... * An­la­şı­lan, ABD hal­kı da sa­vaş is­te­mi­yor ki, Oba­ma­’yı seç­ti. Dün­ya ül­ke­le­ri de se­çim­le­rin bu ta­ra­fı­na se­vin­di... San­ki; dün­ya­nın her ye­rin­de Cum­hu­ri­yet­çi­ler sa­va­şı­yor, De­mok­rat­lar ise ba­rı­şı­yor­du... Aca­ba, ABD dün­ya­ya, Cum­hu­ri­yet­çi­ler­le se­vim­siz, De­mok­rat­lar­la se­vim­li yü­zü­nü mü gös­te­ri­yor­du?... Si­ya­si ta­ri­hi bu id­di­ayı doğ­ru­lu­yor­du... Oba­ma­’nın, Af­ga­nis­tan ve Irak ile il­gi­li söy­le­dik­le­ri bi­li­ni­yor ama İra­n’­a kar­şı na­sıl bir stra­te­ji iz­le­ye­ce­ği ise boş­luk­ta do­la­şan ama için­de ne ol­du­ğu bel­li ol­ma­yan bir ba­lo­na ben­zi­yor­du... Dün­ya ve Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri Oba­ma­‘nın ge­li­şin­den umut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor, ba­zı­la­rı da Oba­ma­’nın bir sür­priz yap­ma­sın­dan ve sa­va­şan yü­züy­le kar­şı­laş­mak­tan kor­ku­yor­du... Kor­ku­la­rı da ba­sit bir ku­run­tu­dan iba­ret de­ğil­di... * Baş­kan Bush ve Cum­hu­ri­yet­çi­ler Sad­dam Hü­se­yi­n’­i da­ra­ğa­cı­na gön­der­di ama Hü­se­yin Ba­rack Oba­ma­‘yı san­dık­ta de­vi­re­me­di... Ki­mi­le­ri bu­na ila­hi ada­let de­di... Be­yaz­la­rın dev­ri bi­ti­yor, gi­bi bir so­nu­ca va­ran­la­rın en bü­yük yan­lı­şı ise be­yaz ve si­yah­la­rın bir­le­şe­rek Oba­ma­’yı baş­kan seç­ti­ği­ni gö­zar­dı et­me­le­riy­di... Ya­ni, Tür­ki­ye­’de ya­şa­yan­lar, ABD se­çim­le­rin­den çok ders çı­kart­ma­sı ge­re­ki­yor... De­mek ki; si­yah ya da be­yaz ay­rı­lı­ğı­na düş­me­den, so­kak­lar­da kav­ga et­me­den, kamp­la­ra bö­lün­me­den de me­se­le­ler çö­zü­lü­yor­du... Me­se­le; si­yah ya da be­yaz ol­mak de­ğil­di... Doğ­ru­dan ya­na ya da yan­lış­la­ra kar­şı doğ­ru bir du­ruş ser­gi­le­mek, si­yah ya da be­yaz ol­mak­tan da­ha önem­liy­di... Adı üze­rin­dey­di, ABD... Ya­ni, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri... Ay­rı­la­rak de­ğil, bir­le­şe­rek bü­yük dev­let ol­duk­la­rı unu­tu­lu­yor­du... Be­yaz Sa­ra­y’a, Si­yah Baş­kan... İş­te bu yo­lun açık tu­tul­ma­sı­nın adı­na ise; De­mok­ra­si de­ni­yor­du...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT