BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İran’dan zeytin dalı

İran’dan zeytin dalı

1979’­dan bu ya­na ilk defa bir ABD Baş­ka­nı­na seçilmesinden dolayı kut­la­ma me­sa­jı gön­de­ren İran yö­ne­ti­mi, ger­gin­li­ğin so­na er­di­ril­me­si için iş­ bir­li­ği ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­dı



> TAH­RAN İHA İran, AB­D’­de baş­kan se­çi­len Ba­rack Oba­ma­’nın ül­ke­le­ri­ne yö­ne­lik po­li­ti­ka­la­rın­da de­ği­şik­lik bek­li­yor. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı söz­cü­sü Ha­san Haş­ga­vi, muh­te­mel po­li­ti­ka de­ği­şik­li­ği­ne olum­lu kar­şı­lık ve­re­cek­le­ri­ni açık­la­dı. İran, 1979’da­ki ih­ti­lal­den bu ya­na ilk de­fa AB­D’­de baş­kan se­çi­len ki­şi­ye kut­la­ma gön­der­di. Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­cad, per­şem­be gü­nü Oba­ma­’ya bir teb­rik me­sa­jı gön­der­miş ve ar­ka­sın­da iyi bir isim bı­ra­ka­cak po­li­ti­ka­lar uy­gu­la­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­muş­tu. Oba­ma da ba­sın top­lan­tı­sın­da Ah­me­di­ne­ca­d’­a ce­vap ve­re­ce­ği­ne işa­ret et­miş­ti. İran, ABD ile 30 se­ne­dir sü­ren hu­su­me­te son ve­ril­me­si­ni ar­zu edi­yor. Oba­ma­’nın, se­çim kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da İra­n’­la gö­rüş­me­ler­den ya­na ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­miş ol­ma­sı da Tah­ra­n’­a ümit ve­ri­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT