BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk dostu vekillerin 71’i yeniden mecliste

Türk dostu vekillerin 71’i yeniden mecliste

Ame­ri­ka-Türk Dost­luk Gru­bu­’na üye 80 mil­let­ve­ki­lin­den 71’i ye­ni­den Tem­sil­ci­ler Mec­li­si­’ne gir­me­yi ba­şar­dıAme­ri­ka-Türk Dost­luk Gru­bu eş­baş­kan­la­rı De­mok­rat Par­ti Flo­ri­da tem­sil­ci­si Ro­bert Wex­ler, Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti Ken­tucky tem­sil­ci­si Ed Whit­fi­eld ve Te­xas tem­sil­ci­si Kay Gran­ger ye­ni dö­nem se­çim­le­rin­de de zor­lan­ma­dan yer­le­ri­ni ko­rur­ken, Türk­le­re ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen ve Mic­ha­el McMa­hon da New Yor­k’­tan De­mok­rat Par­ti ada­yı ola­rak Tem­sil­ci­ler Mec­li­si­’ne gir­me­yi ba­şar­dı. New Jer­sey De­mok­rat Par­ti tem­sil­ci­si Bill Pas­crell se­çim­ler­de ra­ki­bi­ne fark atar­ken, Con­nec­ti­cut tem­sil­ci­si Chris Shays, Ohi­o tem­sil­ci­si Ste­ve Cha­bot, Vir­gi­ni­a tem­sil­ci­si Thel­ma D. Dra­ke, Penns­ylva­ni­a tem­sil­ci­si Phil Eng­lish ve New York tem­sil­ci­si Randy Kuhl se­çim­le­ri kay­be­de­rek dost­luk gru­bu­nun mec­lis dı­şın­da ka­lan ve­kil­le­ri ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT