BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fe­yiz­le­re ka­vuş­ma şart­la­rı

Fe­yiz­le­re ka­vuş­ma şart­la­rı

Hik­met eh­li zat­lar bu­yu­ru­yor ki: Saa­det­le­rin ba­şı, İmam-ı Rab­ba­ni ve­ya Mev­la­na Ha­lid-i Bağ­da­di haz­ret­le­ri gi­bi bir bü­yü­ğü ve­ya bun­la­rın ki­tap­la­rı­nı ta­nı­mak­tır. Al­la­hü te­âlâ­nın sev­di­ği kul­la­rı­nı se­vin­ce, on­lar­dan fe­yiz alı­nır, is­ti­fa­de edi­lir. On­lar­dan fe­yiz alın­dı­ğı­nın ala­me­ti, dün­ya­yı sev­me­mek­tir.Hik­met eh­li zat­lar bu­yu­ru­yor ki: Saa­det­le­rin ba­şı, İmam-ı Rab­ba­ni ve­ya Mev­la­na Ha­lid-i Bağ­da­di haz­ret­le­ri gi­bi bir bü­yü­ğü ve­ya bun­la­rın ki­tap­la­rı­nı ta­nı­mak­tır. Al­la­hü te­âlâ­nın sev­di­ği kul­la­rı­nı se­vin­ce, on­lar­dan fe­yiz alı­nır, is­ti­fa­de edi­lir. On­lar­dan fe­yiz alın­dı­ğı­nın ala­me­ti, dün­ya­yı sev­me­mek­tir. Fe­yiz, kalb­den kal­be ge­len, in­sa­na Al­la­hü te­âlâ­nın ra­zı ol­du­ğu şey­le­ri yap­tı­ran nur­dur, bir kuv­vet­tir. Al­lah adam­la­rı­nın kal­bin­de­ki feyz­ler, nur­lar, gü­ne­şin zi­ya­sı gi­bi, her ye­re ya­yıl­mak­ta­dır. İs­la­mi­yet’e uyan ve bu zat­la­rı se­ven Müs­lü­man­la­rın kalb­le­ri­ne akar. On­la­rın, bu fe­yiz­le­ri al­dık­la­rın­dan ha­ber­le­ri ol­ma­ya­bi­lir; fa­kat kalb­le­ri­nin te­miz­len­di­ği­ni an­lar­lar. Kar­pu­zun gü­neş kar­şı­sın­da ol­gun­laş­tı­ğı gi­bi ke­ma­le ge­lir­ler. Es­hab-ı ki­ram, Re­su­lul­lah efen­di­mi­zin soh­be­tin­de böy­le ke­ma­le gel­di­ler. Müs­lü­ma­nın feyz al­ma­sı­na ma­ni olan en za­rar­lı şey, bid’at sa­hi­bi ol­ma­sı­dır. Bü­tün fe­yiz­le­rin kay­na­ğı, Pey­gam­ber efen­di­miz­dir. Fe­yiz, bü­tün dün­ya­ya bu kay­nak­tan ya­yı­lır. Bun­dan fay­da­la­na­bil­mek için de ba­zı şart­lar var­dır. Bu şart­la­ra ha­iz ol­ma­yan, bun­dan fay­da­la­na­maz. Bu şart­lar: 1- Müs­lü­man ol­mak: Müs­lü­man ol­ma­yan ne ka­dar iyi­lik­se­ver, ne ka­dar iyi huy­lu olur­sa ol­sun, bun­dan is­ti­fa­de ede­mez. Ahi­ret­te de Ce­hen­nem­den kur­tul­ma­sı, Cen­ne­te git­me­si müm­kün de­ğil­dir. 2- Bid’at sa­hi­bi ol­ma­mak: Bid’at sa­hi­bi olan kim­se, Re­su­lul­lah efen­di­mi­zin sün­ne­tin­den, yo­lun­dan ay­rıl­dı­ğı için, On­dan ge­len fe­yiz­ler­den is­ti­fa­de ede­mez. 3- Di­nin emir ve ya­sak­la­rı­na uy­mak: Di­nin ya­sak­la­rı­na uy­ma­yan, emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen, özel­lik­le de na­maz kıl­ma­yan, bu fe­yiz­den is­ti­fa­de ede­mez. 4- Edeb sa­hi­bi ol­mak: Edeb, had­di­ni bil­mek de­mek­tir. Al­la­hü te­âlâ­ya, Re­su­lul­la­ha, Al­lah dost­la­rı­na ve din kar­deş­le­ri­ne kar­şı edep­li ol­ma­yan, fe­yiz­den is­ti­fa­de ede­mez. 5- Al­lah dost­la­rı­nın ya­nın­da bu­lun­mak: Tam is­ti­fa­de için soh­bet şart­tır. Bu müm­kün ol­maz­sa, bun­la­rın ki­tap­la­rı­nı oku­mak­tır. Oku­mak, soh­be­tin ya­rı­sı­dır. Me­se­la, ya­rım sa­at soh­be­tin­de bu­lu­nup fey­zin­den is­ti­fa­de ede­bil­mek için, o za­tın bir sa­at ki­ta­bı­nı oku­mak ge­re­kir. Su­yun kay­na­ğı ve geç­ti­ği yol, te­miz ol­ma­lı­dır. Bu iki­si var­sa, kay­nak­tan is­ti­fa­de edi­lir. Böy­le kay­nak­tan bes­le­nen, hak­kı bâ­tıl­dan, doğ­ru­yu eğ­ri­den ayı­rır. En zor iş, hak­kı bâ­tıl­dan ayır­mak­tır. Pey­gam­ber efen­di­mi­zin de, biz üm­me­ti­ne öğ­ret­mek için, bu hu­sus­ta dua­sı var: (Yâ Rab­bi, doğ­ru­yu bi­ze doğ­ru ola­rak gös­ter, ona uy­ma­yı na­sip et ve yan­lış­la­rın yan­lış ol­duk­la­rı­nı gös­ter, on­lar­dan sa­kın­ma­mı­zı na­sip et) bu­yu­ru­yor. Biz de böy­le du­a et­me­li­yiz! > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.di­ni­mi­zis­lam.com - www.meh­me­ta­li­de­mir­bas.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT