BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Afrikalı şarkıcı Makeba öldü

Afrikalı şarkıcı Makeba öldü

Gü­ney Af­ri­ka­lı ün­lü şar­kı­cı Mi­ri­am Ma­ke­ba, İtal­ya­’da ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Gü­ney Af­ri­ka­lı ün­lü şar­kı­cı Mi­ri­am Ma­ke­ba, İtal­ya­’da ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Maf­ya ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len İtal­yan ya­zar Ro­ber­to Sa­vi­ano için kon­ser ver­mek üze­re İtal­ya­’ya ge­len 76 ya­şın­da­ki Ma­ke­ba­’nın ön­ce­ki ak­şam ver­di­ği kon­ser son­ra­sın­da fe­na­laş­tı­ğı ve kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di. 1932 yı­lın­da do­ğan Ma­ke­ba, Gü­ney Af­ri­ka­’da ırk ay­rım­cı­lı­ğı ya­pan re­ji­me kar­şı mü­ca­de­le­siy­le ta­nı­nı­yor­du. Ül­ke­sin­de “Ma­ma Af­ri­ka­” ola­rak ta­nı­nan Ma­ke­ba, Pa­ta Pa­ta şar­kı­sıy­la dün­ya ça­pın­da şöh­ret ka­zan­dı. Şar­kı­cı, Af­ri­ka mü­zi­ği­ni Ba­tı­’ya ta­şı­yan ilk isim­ler­den bi­ri ol­du. Ün­lü şar­kı­cı, 1966 yı­lın­da Grammy ödü­lü alan ilk Af­ri­ka­lı sa­nat­çı un­va­nı­nı ka­zan­dı.
Kapat
KAPAT