BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 bin yıllık altın küpe bulundu

2 bin yıllık altın küpe bulundu

Ku­dü­s’­te 2 bin yıl­lık bir al­tın kü­pe bu­lun­du. İs­ra­il­li yet­ki­li­ler, ar­ke­olog­la­rın Es­ki Kent du­var­la­rı­nın bi­ti­şi­ğin­de bir park ye­ri­nin al­tın­da ya­pı­lan ka­zı­da bul­du­ğu kü­pe­nin in­ci ve züm­rüt kak­ma­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.Ku­dü­s’­te 2 bin yıl­lık bir al­tın kü­pe bu­lun­du. İs­ra­il­li yet­ki­li­ler, ar­ke­olog­la­rın Es­ki Kent du­var­la­rı­nın bi­ti­şi­ğin­de bir park ye­ri­nin al­tın­da ya­pı­lan ka­zı­da bul­du­ğu kü­pe­nin in­ci ve züm­rüt kak­ma­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler. M.Ö. bi­rin­ci yüz­yıl­la M.S. 4. yüz­yı­lın ba­şı ara­sın­da­ki bir dö­ne­me ait ol­du­ğu sa­nı­lan kü­pe­nin, “şa­şır­tı­cı bi­çim­de çok iyi ko­run­du­ğu­” be­lir­til­di. Bi­zans dö­ne­min­den kal­ma bir bi­na­nın ka­lın­tı­la­rın­da ya­pı­lan ka­zı ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da or­ta­ya çı­ka­rı­lan kü­pe­nin, Mı­sı­r’­da Ro­ma dö­ne­mi tas­vir­le­rin­de gö­rü­len bir tek­nik­le üre­til­di­ği tah­min edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT