BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çin’in 600 mil­yarlık paketi ­pi­ya­sa­ya i­yi gel­di

Çin’in 600 mil­yarlık paketi ­pi­ya­sa­ya i­yi gel­di

Türk teks­ti­li­nin ka­li­te­si ve uy­gun fi­ya­tı Çin’e akan si­pa­ri­şin ro­ta­sı­nı de­ğiş­tir­diAS­YA ­YÜZ­DE 8’i AŞ­TI Çin ta­ra­fın­dan açık­la­nan pa­ke­tin ağır­lık­lı ola­rak sos­yal pro­je­ler­de kul­la­nı­la­cak ol­ma­sı özel­lik­le As­ya bor­sa­la­rın­da­ki ar­tı­şı yüz­de 8’in üze­ri­ne ta­şı­dı. KRİZE KARŞI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK Olum­lu ge­liş­me­ler­de dün­ya eko­no­mi­si­nin yüz­de 90’ını tem­sil eden ül­ke­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­nin 15 Ka­sım ta­ri­hin­de bir ara­ya ge­le­rek kri­ze kar­şı or­tak yol ha­ri­ta­sı­nı tar­tı­şa­cak ol­ma­sı da et­ki­li ol­du ABD’den baş­la­yıp ge­liş­miş ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­ri et­ki­si al­tı­na alan kri­zin, dur­gun­lu­ğu azal­ta­rak aşıl­ma­sı için ted­bir­ler peş pe­şe ge­li­yor. Dün­ya­nın en hız­lı bü­yü­yen eko­no­mi­si Çin’in ka­mu ya­tı­rım­la­rını ar­tır­ma­yı he­def­le­yen 600 mil­yar do­lar­lık pa­ke­ti­nin ya­nı sı­ra, G-20 ül­ke­le­ri­nin bir­lik­te ha­re­ket et­me ka­ra­rı pi­ya­sa­la­rı can­lan­dır­dı. Ka­ra­rın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan açı­lan dün­ya bor­sa­la­rı, yüz­de 5’e va­ran yük­se­liş­ler ya­şa­dı. Dün­ya­nın dör­dün­cü bü­yük eko­no­mi­si olan Çin, 600 mil­yar do­lar (4 tril­yon yu­an) tu­ta­rın­da­ki pa­ke­tiy­le 2010 yı­lı­na ka­dar ağır­lık­lı ola­rak alt­ya­pı ve sos­yal pro­je­le­re ya­tı­rı­mı içe­ren ka­mu har­ca­ma­sı ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­dı. Çin hü­kü­me­ti ay­rı­ca ‘or­ta se­vi­ye­de gev­şek’ bir pa­ra po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­ya­ca­ğı­nı da bil­dir­di. Bu açık­la­ma, ey­lül or­ta­sın­dan bu ya­na fa­iz­le­ri­ni 3 de­fa in­di­ren Çin’in da­ha faz­la fa­iz in­di­ri­mi ya­pa­ca­ğı an­la­mı­na ge­li­yor. Ül­ke­le­rin kriz­le mü­ca­de­le ka­ra­rı, pi­ya­sa­lar­da çı­kış­la­rı güç­len­dir­di. ABD bor­sa­la­rı yüz­de 3’e va­ran çı­kış­lar ya­şar­ken, Av­ru­pa’da yüz­de 4’ü, As­ya’da yüz­de 8’i aşan yük­se­liş ya­şan­dı. İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı ise sa­na­yi üre­ti­min­de yüz­de 5.5 ge­ri­le­me­ye rağ­men Çin’in pa­ke­tiy­le yüz­de 0.56 prim yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT