BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SOKAKLARIN PI­CAS­SO­SU Tür­ki­ye’yi çiz­di

SOKAKLARIN PI­CAS­SO­SU Tür­ki­ye’yi çiz­di

Dün­ya­da, kal­dı­rım­la­ra çiz­di­ği 3 bo­yut­lu re­sim­ler­le ta­nı­nan Ju­li­an Bea­ver, Tür­ki­ye’yi la­le, ki­lim gi­bi fi­gür­ler­le res­met­tiSa­nat­çı Ju­li­an Bea­ver, Tür­ki­ye ile il­gi­li res­mi­ni ye­re te­be­şir­le iş­te böy­le çiz­di. Dün­ya­da “So­kak­la­rın Pi­cas­so­su” ola­rak ta­nı­nan Ju­li­an Bea­ver, İs­tan­bul’da­ki re­sim ça­lış­ma­sın­da Tür­ki­ye’yi, “La­le, tav­la, nar­gi­le, Türk lo­ku­mu, cez­ve, çay­dan­lık, çay bar­da­ğı ve ki­lim” fi­gür­le­riy­le öz­deş­leş­tir­di. Ken­di­ni ‘so­kak res­sa­mı’ ola­rak ta­nım­la­yan, kal­dı­rım­la­ra te­be­şir­ler­le çiz­di­ği üç bo­yut­lu re­sim­le­riy­le Pab­lo Pi­cas­so’ya ben­ze­ti­len Bea­ver, 15 yıl­dır dün­ya­nın çe­şit­li şe­hir­le­ri­ni, o ül­ke ve­ya şe­hir­ler­le öz­deş­le­yen fi­gür­ler­le süs­lü­yor. Bea­ver, “Av­ru­pa­lı gö­zün­den Tür­ki­ye ve İs­tan­bul”u an­lat­mak için 5 gün­dür İs­tan­bul Ce­va­hir Alış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zi’nin ko­ri­dor­la­rı­nı bo­ya­yan Bea­ver, “Ha­ya­tım­da ilk de­fa bir alış­ve­riş mer­ke­zin­de ça­lış­ma yap­tım. İs­tan­bul’da yap­tı­ğım bu ça­lış­ma­dan son­ra eser­le­ri­min na­sıl ka­lı­cı ola­ca­ğı­na da­ir dü­şün­me­ye baş­la­dım. Türk­le­rin pra­tik ze­ka­sı ba­na il­ham ver­di” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT