BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­ban­cı Mü­ze­si ken­te uzak ka­lan ka­dın­la­rı sa­nat­la bu­luş­tu­ru­yor

Sa­ban­cı Mü­ze­si ken­te uzak ka­lan ka­dın­la­rı sa­nat­la bu­luş­tu­ru­yor

Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­si Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si (SSM), 2010 Ajan­sı ve İs­tan­bul’da­ki be­le­di­ye­le­rin iş bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­tir­di­ği sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne baş­la­dı.Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­si Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si (SSM), 2010 Ajan­sı ve İs­tan­bul’da­ki be­le­di­ye­le­rin iş bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­tir­di­ği sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne baş­la­dı. “İs­tan­bul’da Bir Sür­re­alist: Sal­va­dor Da­li” ser­gi­si kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de; ken­te uzak ka­lan ve sa­nat­sal ak­ti­vi­te­le­re ula­şı­mı sı­nır­lı olan ka­dın­la­rı, mü­zey­le ve sa­nat­la bu­luş­tur­ma­yı he­def­le­yen et­kin­lik­ler ya­pı­la­cak. Pro­je kap­sa­mın­da ka­dın­lar; Sul­tan­bey­li, Sa­rı­ga­zi, Kar­tal, Ka­dı­köy, Sa­rı­yer, Şiş­li, Be­yoğ­lu ve di­ğer be­le­di­ye­le­rin üc­ret­siz ola­rak sağ­la­dı­ğı araç­lar­la mü­ze­ye ge­ti­ri­li­yor. Pro­je kap­sa­mın­da geç­ti­ği­miz haf­ta ger­çek­leş­ti­ri­len ilk bu­luş­ma­ya, Ka­dı­köy be­le­di­ye­si­ne bağ­lı ma­hal­le­ler­den ge­len 120 ka­dın ka­tıl­dı. Et­kin­li­ğin ön­ce­lik­li he­de­fi ve en he­ye­can ve­ren yö­nü, ka­dın­la­rın hep­si­nin, ha­yat­la­rın­da ilk de­fa bir mü­ze­ye gel­me­le­riy­di. SSM’de, iki yıl bo­yun­ca her per­şem­be de­vam ede­cek et­kin­lik­ten, 1 gün­de en faz­la 80-120 ki­şi fay­da­la­na­bi­le­cek. Pro­je kap­sa­mın­da­ki ge­zi ve et­kin­li­ğe ka­tıl­mak is­te­yen­le­rin, be­le­di­ye­le­rin kül­tür mer­ke­zi­ne baş­vu­ru­da bu­lun­ma­sı ye­ter­li ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT