BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AVRUPA’NIN YENİ TERCİHİ TÜRKİYE

AVRUPA’NIN YENİ TERCİHİ TÜRKİYE

TOBB Ka­dın Gi­ri­şim­ciler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bek­taş, Av­ru­pa’da si­pa­riş­le­ri­n Tür­ki­ye’ye kay­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Al­man­ya’da eli­me si­pa­riş tu­tuş­tur­du­lar. Des­tek ve­ri­lir­se kri­z fır­sa­ta döner” de­diKOMPLE SERVİS VEREN TERCİH EDİLECEK Kriz­le bir­lik­te si­pa­riş­le­rin da­ha ga­ran­ti­li mo­del­le­re dö­ne­ce­ği­ne dik­kat çe­ken Or­ka Gro­up’un Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Os­man Arar da müş­te­ri­ye komp­le ser­vis ve­ren ih­ra­cat­çı­nın ter­cih edi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Avru­pa’nın en bü­yük te­da­rik­çi­le­rin­den olan Türk teks­til ve ha­zır­gi­yim sek­tö­rü, dün­ya kri­zi sı­ra­sın­da si­pa­riş­ler­de önem­li bir dü­şüş bek­le­mi­yor. Exim­bank’tan kre­di des­te­ği bek­le­yen sek­tö­rü en çok dü­şün­dü­ren­se li­ki­di­te sı­kın­tı­sı... Sek­tör tem­sil­ci­le­rin­den Tür­ki­ye Gi­yim Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (TGSD) Baş­ka­nı Ah­met Nak­kaş, kü­re­sel kri­ze kar­şı, teks­til ve ha­zır­gi­yim sek­tö­rü­nün si­pa­riş­le­rin­de anor­mal dü­şüş­ler ya­şa­ma­dı­ğı­nı an­cak fir­ma­la­rın müş­te­ri­le­ri­ni ko­ru­ma ça­ba­sı içe­ri­si­ne gir­di­ği­ni söy­le­di. Nak­kaş, “Do­la­rın eu­ro­ya kar­şı de­ğer ka­zan­ma­sı, ih­ra­ca­tı­mı­zı dü­şü­rü­yor. Kri­zin et­ki­siy­le çok faz­la si­pa­riş­ler­de dü­şüş ya­şan­mı­yor, ma­li kri­zin ge­tir­di­ği en bü­yük sı­kın­tı iş­let­me­le­rin çok kı­sa va­de­li kre­di dön­gü­süy­le ça­lış­ma­sı. Şu dö­nem­de müş­te­ri po­tan­si­ye­li­mi­zi ko­ru­mak önem­li” de­di. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Ka­dın Gi­ri­şim­ci Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ay­nur Bek­taş da li­ki­di­te kri­zi­nin bü­tün sek­tör­le­ri et­ki­le­di­ği­ni, ilk de­fa bü­tün sek­tör­le­rin ay­nı ge­mi­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bek­taş, ha­zır gi­yim­de pe­şin ça­lı­şıl­ma­dı­ğı için si­pa­riş­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­sin­de çok bü­yük fi­nan­sa ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­na işa­ret ede­rek şöy­le ko­nuş­tu: “Si­pa­riş­ler­de dü­şüş yok. Şu an­da Av­ru­pa’da­ki sa­tış­lar­da ör­me­de çok iyi­yiz ve or­ta mar­ka­la­ra mal ya­pı­yo­ruz. Be­nim ça­lış­tı­ğım fir­ma­lar­da da­ral­ma yok, tam ter­si mev­cut si­pa­riş­le­re Uzak Do­ğu’dan ba­zı mal­la­rı kay­dı­rı­yor­lar. Çin’den ka­çış var. Dün Al­man­ya’day­dım, eli­me bir sü­rü si­pa­riş tu­tuş­tur­du­lar, ama ben si­pa­riş alıp al­ma­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Sı­kın­tı pi­ya­sa­da pa­ra ol­ma­ma­sın­dan. Exim­bank ka­na­lıy­la ih­ra­cat­çı­ya pa­ra en­jek­te edil­mez­se si­pa­riş ala­ma­ma gi­bi du­rum söz ko­nu­su ola­cak. Exim­bank des­tek ve­rir­se kü­çül­me ol­maz, kriz fır­sa­ta dö­ne­bi­lir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT