BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sön­mez Fi­la­ment in­san­la­rı ya­nılt­ma­sın

Sön­mez Fi­la­ment in­san­la­rı ya­nılt­ma­sın

Teks­til Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Işık Ta­rak­çı­oğ­lu, teks­til sek­tö­rü­nün önem­li bö­lü­mü­nün kriz or­ta­mın­dan güç­le­ne­rek çı­ka­ca­ğı­nı sa­vu­na­rak, sek­tö­rün kök­lü ku­rum­la­rın­dan Sön­mez Fi­la­ment’in ka­pan­ma­sı­nın bir teh­li­ke ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.Teks­til Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Işık Ta­rak­çı­oğ­lu, teks­til sek­tö­rü­nün önem­li bö­lü­mü­nün kriz or­ta­mın­dan güç­le­ne­rek çı­ka­ca­ğı­nı sa­vu­na­rak, sek­tö­rün kök­lü ku­rum­la­rın­dan Sön­mez Fi­la­ment’in ka­pan­ma­sı­nın bir teh­li­ke ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Türk teks­til sa­na­yi­nin ge­le­ce­ği­nin ka­ran­lık ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Ta­rak­çı­oğ­lu, “Av­ru­pa pa­za­rı­na ya­kı­nız, es­ne­ğiz, kü­çük par­ti­de üre­tim ya­pıp hız­la ser­vis ede­bi­li­yo­ruz. Bu ko­nu­lar­da Çin ve Hin­dis­tan’ın bi­zim­le re­ka­bet et­me­si müm­kün de­ğil” de­di. Sön­mez Fi­la­ment’in ka­pan­ma­sı­nın in­san­la­rı ya­nılt­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Ta­rak­çı­oğ­lu, şöy­le de­vam et­ti: “Fi­la­ment ka­pat­tı ama ye­ni­lik­le­re ayak uy­du­ran, sı­ra­da­nın dı­şı­na çık­mış olan­lar de­vam ede­cek. Bu ara­da baş­ka ka­pa­nan­lar da ola­cak­tır. Ama ye­ni­li­ğe yö­ne­len ve Ar-Ge’si­ni ya­pa­bi­le­ne bu sek­tör­de da­ha çok ek­mek var. Tür­ki­ye Av­ru­pa’nın en bü­yük teks­til üre­tim ka­pa­si­te­si­ne sa­hip te­da­rik­çi­si. Eğer bi­linç­li ha­re­ket eder­sek bu­nu biz da­ha uzun se­ne­ler sür­dü­re­bi­li­riz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT