BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­tış­la­rı in­ter­ne­te ta­şı­dı BÜYÜMESİNİ KATLADI

Sa­tış­la­rı in­ter­ne­te ta­şı­dı BÜYÜMESİNİ KATLADI

İs­tan­bul Bi­li­şim, p­ro­fes­yo­nel altya­pı­sı i­le sa­tış­la­rı­nın yüz­de 70’i­ni in­ter­net­ten ger­çek­leş­ti­rir­ken, son 5 yıl­da sek­tö­rün en faz­la ge­li­şen şir­ke­ti ol­du> Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL TÜR­Kİ­YE’YE İLK O GE­TİR­Dİ Sek­tö­rü ye­ni ürün­ler­le ta­nış­tı­ran Öz­gür Gü­leç, Sonny Va­io, App­le gi­bi üst dü­zey şir­ket­le­rin en ye­ni ürün­le­ri­ni ilk ola­rak ken­di­le­ri­nin Tür­ki­ye’ye ge­tir­di­ği­ni ve ge­tir­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. İs­tan­bul Bi­li­şim ve elek­tro­nik eş­ya sek­tö­rün­de­ki re­ka­bet gün geç­tik­çe ar­tar­ken, İs­tan­bul Bi­li­şim re­ka­be­ti in­ter­net or­ta­mı­na ta­şı­dı. Kur­duk­la­rı pro­fes­yo­nel in­ter­net alt­ya­pı­sıy­la tü­ke­ti­ci­le­re doğ­ru­dan ulaş­ma­yı he­def­le­yen İs­tan­bul Bi­li­şim, sa­tış­la­rın yüz­de 70’ini in­ter­net­ten ger­çek­leş­tir­di. İh­ti­sas­laş­ma­ya bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ge­nel Mü­dür Öz­gür Gü­leç, “Bi­zim far­kı­mız her ürü­nü de­ğil ka­li­te­li ve özel ola­nı sun­ma­mız­dan kay­nak­la­nı­yor. Özel­lik­le no­te­bo­ok, plaz­ma ve LCD TV, pro­jek­si­yon ve ev si­ne­ma sis­tem­le­ri ala­nın­da ye­ni­lik­le­ri Tür­ki­ye’ye ta­şı­yo­ruz” de­di. Gü­leç, in­ter­ne­tin ma­li­yet­le­ri dü­şür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’de in­ter­ne­ti kul­la­nan fir­ma sa­yı­sı­nın az­lı­ğı ve bi­li­şi­me me­rak­lı genç nü­fus en bü­yük avan­ta­jı­mız. Çün­kü ürün­ler it­ha­lat­çı­dan tü­ke­ti­ci­ye ge­lir­ken fi­yat­la­rı yüz­de 25’e va­ran oran­lar­da ar­tı­yor. O za­man tü­ke­ti­ci­nin ter­ci­hi olur­su­nuz. Bi­zim in­ter­net üze­rin­den yap­tı­ğı­mız sa­tış­lar top­lam sa­tış­la­rı­mı­zın yüz­de 70’ini oluş­tu­ru­yor. Ürün­le­ri­mi­zi kar­go ile gü­ven­li bir şe­kil­de tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­rı­yo­ruz” de­di. 60 uz­man call cen­ter ve 81 il­de 300’e ya­kın sa­ha eki­biy­le hiz­met sun­duk­la­rı­nı an­la­tan Gü­leç, si­te­le­ri­nin in­ter­net­te yıl­lar­dır en çok tık­la­nan 250 in­ter­net si­te­si ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı, fir­ma­nın ise son 5 yıl­da en faz­la bü­yü­yen bi­li­şim şir­ke­ti ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT