BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 17. Ka­li­te Kon­gre­si iş dün­ya­sı­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yor

17. Ka­li­te Kon­gre­si iş dün­ya­sı­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yor

Ka­li­te Kon­gre­si, 17. yı­lın­da dün­ya­nın en önem­li isim­le­ri ile iş dün­ya­sı­nı bir ara­ya ge­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor.Ka­li­te Kon­gre­si, 17. yı­lın­da dün­ya­nın en önem­li isim­le­ri ile iş dün­ya­sı­nı bir ara­ya ge­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. “Ka­li­te­li Ça­lış­mak, Ka­li­te­li Ya­şa­mak” ana te­ma­sı ile 25-26 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da Lüt­fi Kır­dar Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda ger­çek­leş­ti­ri­le­cek kongrede 23 otu­ru­m yapılacak. Kongreye katılacak ko­nuş­ma­cı­la­r­dan ba­zı­la­rı şun­lar: TAS­SA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ba­nu Ona­ral, TNT Glo­bal IK Di­rek­tö­rü Her­na Ver­ga­hen, Bel­çi­ka Fe­de­ral İs­tih­dam, Ça­lış­ma ve Sos­yal Dia­log Uz­ma­nı Tom Be­vers, Ves­tel İc­ra Ku­ru­lu Üye­si Cen­giz Ul­tav, Ko­lek­si­yon Mo­bil­ya Ku­ru­cu­su Fa­ruk Mal­han, Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Meh­met Dur­man, Re­na­ult Ma­is Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Ay­bar, IMA­GE Halk­la İliş­ki­ler Onur­sal Baş­ka­nı Be­tûl Mar­din, Ec­za­cı­ba­şı Hol­ding CE­O’su Er­dal Ka­ra­mer­can, FTSE4GO­OD’dan Wil­li­am Oul­ton, Con­fe­de­ra­ti­on of Bu­si­ness In­dus­tri­alists’den Bryan Cress, Bu­si­ness in the Com­mu­nity’den Fia­no Ha­gu­e ve Pep­si Co. In­ter­na­ti­onal Do­ğu Ak­de­niz Bi­ri­mi Gen. Mü­dü­rü Üm­ran Be­ba.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT