BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2009’da ci­ro­mu­zu yüz­de 50 ar­tı­ra­ca­ğız

2009’da ci­ro­mu­zu yüz­de 50 ar­tı­ra­ca­ğız

Kri­ze rağ­men bü­yü­me­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni ifa­de eden Öz­gür Gü­leç, önü­müz­de­ki yıl­da ken­di­le­ri­ne yüz­de 50 bü­yü­me he­de­fi koy­duk­la­rı­nı kay­det­ti.Kri­ze rağ­men bü­yü­me­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni ifa­de eden Öz­gür Gü­leç, önü­müz­de­ki yıl­da ken­di­le­ri­ne yüz­de 50 bü­yü­me he­de­fi koy­duk­la­rı­nı kay­det­ti. Ay­lık ci­ro­la­rı­nın 12 mil­yon YTL ol­du­ğu­nu bil­di­ren Gü­leç “Bu ra­ka­mı önü­müz­de­ki se­ne 18 mil­yon YTL’ye ta­şı­ya­ca­ğız. Son dö­nem­de özel­lik­le LCD te­le­viz­yon ve no­te­bo­ok­lar­da iki üç kat mer­te­be­sin­de bir bü­yü­me var­dı. Kriz­le bir­lik­te bü­yü­me de­vam ede­cek ama bü­yü­me ora­nı dü­şe­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT