BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Av­ru­pa, bor ih­ra­ca­tı­nı ­ge­rek­siz ye­re kı­sıt­lı­yor’

‘Av­ru­pa, bor ih­ra­ca­tı­nı ­ge­rek­siz ye­re kı­sıt­lı­yor’

Bor ma­de­ni, am­ba­la­jın­a ‘ku­ru ka­fa ya da çar­pı şek­lin­de ke­mik’ ko­nul­ma­dan ih­raç e­di­le­me­ye­cek> Cem Kor AN­KA­RA Ma­den Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met To­run, bor ma­de­ni­ni teh­li­ke­li-ze­hir­li mad­de­ler kap­sa­mı­na alan AB’nin, Tür­ki­ye’nin ti­ca­re­ti­ni ge­rek­siz kı­sıt­la­dı­ğı­nı söy­le­di. To­run, “Ül­ke­mi­zin en önem­li do­ğal kay­na­ğı olan bor ma­den­le­ri­mi­zin kul­la­nı­la­ma­ma­sı an­la­mı­na ge­le­cek olan bu ka­ra­rın tüm de­tay­la­rıy­la araş­tı­rı­la­rak ir­de­len­me­si ge­rek­mek­te” de­di. To­run, AB’nin bor ma­de­nin­den üre­ti­len bor kim­ya­sal­la­rı­nı ‘üre­me­ye olum­suz et­ki­si olan tok­sik mad­de’ lis­te­si­ne al­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı ve “Bu ürün­ler ih­raç edi­lir­ken ku­ru ka­fa ya da çar­pı şek­lin­de ke­mik lo­go­su kul­la­nıl­mak zo­run­da. Bu çok teh­li­ke­li mad­de­ler için kul­la­nı­lı­yor. Bu ko­nu­da bi­lim­sel­lik­ten çok uzak ön­ce­lik­le­re gö­re ka­rar ve­ri­le­bi­le­ce­ği göz ar­dı edil­me­me­li” de­di. Bor ma­de­ni­nin 300’e ya­kın alan­da kul­la­nı­lan, ge­le­cek­te çok da­ha önem­li bir ye­re sa­hip ola­bi­le­cek bu ma­de­nin da­ha dik­kat­li in­ce­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren To­run, “Ül­ke­miz dün­ya bor re­zer­vi­nin yüz­de 70’ine sa­hip. AB’nin Tür­ki­ye’nin ti­ca­re­ti­ni ge­rek­siz kı­sıt­la­dı­ğı ve en­gel çı­kar­dı­ğı­na da­ir so­ru işa­ret­le­ri bu­lu­nu­yor. Si­ya­si ik­ti­dar, so­rum­lu ku­ru­luş­lar, mes­lek oda­la­rı ve üni­ver­si­te­ler bir­lik­te ça­lı­şa­rak bu ko­nu­da acil çö­züm üret­me­li” di­ye ko­nuş­tu. ‘AB’nin bor ka­ra­rı si­ya­si’ Av­ru­pa Bir­li­ği’nin (AB) bor ma­de­ni­ni üre­me­ye olum­suz et­ki­li tok­sit mad­de içe­ren ürün­ler lis­te­si­ne al­ma­sı­na tep­ki gös­te­ren NNT Na­no­tek­no­lo­ji bor Ürün­le­ri A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ca­fer Akın, ka­ra­rın po­li­tik ol­du­ğu­nu söy­le­di. Akın, “Bor ger­çe­ği­ni ve bo­run ge­le­ce­ği­ni iyi bi­len AB ül­ke­le­ri, pet­rol ve do­ğal gaz fa­ki­ri ol­ma­la­rı­nın eko­no­mi­le­rin­de oluş­tur­du­ğu va­him so­nuç­la­rı, ge­le­ce­ğin tek­no­lo­ji­si olan bor­da ya­şa­ma­ma­mak için, Tür­ki­ye’yi tra­ji ko­mik uy­gu­la­ma­lar­la kö­şe­ye sı­kış­tır­mak is­ti­yor­lar. ABD, Çin, Rus­ya ve Uzak Do­ğu ül­ke­le­ri­nin dün­ya sağ­lık ör­güt­le­ri yüz­ler­ce bel­ge ya­yın­la­dı. Bor sağ­lık­sız de­ğil” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT