BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­ri­zi baş­la­tan Fan­ni­e ken­di der­di­ne düş­tü

K­ri­zi baş­la­tan Fan­ni­e ken­di der­di­ne düş­tü

ABD’de kri­zin baş­la­ma­sı­nın sim­ge­si ha­li­ne ge­len dev mort­ga­ge (tut­sat) ku­ru­lu­şu Fan­ni­e Ma­e, 3. çey­rek­te 29 mil­yar do­lar za­rar et­ti.ABD’de kri­zin baş­la­ma­sı­nın sim­ge­si ha­li­ne ge­len dev mort­ga­ge (tut­sat) ku­ru­lu­şu Fan­ni­e Ma­e, 3. çey­rek­te 29 mil­yar do­lar za­rar et­ti. Şir­ke­tin his­se ba­şı­na za­ra­rı 13 do­lar ol­du. Bir ön­ce­ki yıl ay­nı dö­nem­de his­se ba­şı­na 1.56 do­lar za­rar et­miş­ti. ABD Ha­zi­ne Ba­ka­nı Henry Pa­ul­son’un, “Oka­dar bü­yük ve fi­nans sis­te­mi­miz­le o ka­dar iç içe ki bun­lar­dan bi­ri­nin çö­kü­şü bi­le bü­tün dün­ya fi­nans sis­te­mi­ni ka­rış­tı­rır” de­di­ği şir­ket­ler­den bi­ri olan Fan­ni da­ha son­ra­ki ay­lar­da hü­kü­me­tin ta­ah­hü­dü olan 100 mil­yar do­la­rı kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni de açık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT