BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Payını az bulan TO­Kİ Te­ma Park i­ha­le­si­ni ip­tal et­ti

Payını az bulan TO­Kİ Te­ma Park i­ha­le­si­ni ip­tal et­ti

Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si ta­ra­fın­dan iha­le­ye çı­ka­rı­lan TE­MA Park iha­le­si, fir­ma­nın ver­di­ği ge­lir pa­yı­nın ye­ter­siz bu­lun­ma­sı se­be­biy­le ip­tal edil­di.Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si ta­ra­fın­dan iha­le­ye çı­ka­rı­lan TE­MA Park iha­le­si, fir­ma­nın ver­di­ği ge­lir pa­yı­nın ye­ter­siz bu­lun­ma­sı se­be­biy­le ip­tal edil­di. Hal­ka­lı-Ata­kent Ulus­la­ra­ra­sı Eğ­len­ce ve Do­ğa Par­kı için 27 Ka­sım’da ye­ni tek­lif­ler alı­na­ca­ğı kay­de­dil­di. TO­Kİ’den ya­pı­lan açık­la­ma­da 3 Ka­sım 2008 Pa­zar­te­si gü­nü ya­pı­lan iha­le­de tek ba­şı­na ka­lan As­tay Gay­ri­men­kul ön­cü­lü­ğün­de­ki or­ta gi­ri­şi­min tek­li­fi üze­rin­de­ki de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ta­mam­la­dı­ğı, pro­je­den top­lam 585 mil­yon YTL ge­lir bek­le­yen fir­ma­nın, sağ­la­nan ge­li­rin bu tu­ta­rın üze­ri­ne çık­ma­sı ha­lin­de TO­Kİ’ye yüz­de 1 ge­lir pa­yı ver­me­yi, ay­rı­ca 84 mil­yon 798 bin 750 YTL’ye doğ­ru­dan ge­lir sağ­la­ma­yı tek­lif et­ti­ği kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, “İha­le Ko­mis­yo­nu, top­lam 1.5 mil­yar do­lar ya­tı­rım ön­gö­rü­len pro­je­de, TO­Kİ’ye tek­lif edi­len 84.7 mil­yon YTL’lik ge­li­ri ye­ter­siz bu­la­rak ye­ni bir iha­le sü­re­ci baş­lat­tı” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT