BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Can Dündar’a ‘Mus­ta­fa’ hakkında suç du­yu­ru­su

Can Dündar’a ‘Mus­ta­fa’ hakkında suç du­yu­ru­su

Prof. Dr. Ah­met Er­can ve Prof. Dr. Or­han Ku­ral ile ba­zı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­si, Ata­türk’ün ha­ya­tı­nın an­la­tıl­dı­ğı “Mus­ta­fa” ad­lı film ve yö­net­me­ni Can Dün­dar hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.Prof. Dr. Ah­met Er­can ve Prof. Dr. Or­han Ku­ral ile ba­zı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­si, Ata­türk’ün ha­ya­tı­nın an­la­tıl­dı­ğı “Mus­ta­fa” ad­lı film ve yö­net­me­ni Can Dün­dar hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Şiş­li Ad­li­ye­si’ne ge­len ekip; fil­min, cum­hu­ri­ye­tin de­ğer­le­ri­ni, Tür­ki­ye’nin bir­li­ği­ni ve Ata­türk’ün say­gın­lı­ğı­nı aşın­dı­rı­cı bir ni­te­lik ta­şı­dı­ğı­nı id­di­a et­ti.
Kapat
KAPAT