BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­pı Kre­di Si­gor­ta kâ­rını yüz­de 120 ar­tır­dı

Ya­pı Kre­di Si­gor­ta kâ­rını yüz­de 120 ar­tır­dı

Ya­pı Kre­di Si­gor­ta­nın 2008 yı­lı 9 ay­lık net kâ­rı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 120 ar­tış­la 48.5 mil­yon YTL’ye ulaş­tı.Ya­pı Kre­di Si­gor­ta­nın 2008 yı­lı 9 ay­lık net kâ­rı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 120 ar­tış­la 48.5 mil­yon YTL’ye ulaş­tı. Ya­pı Kre­di Si­gor­ta’nın Ey­lül 2007 so­nu iti­ba­riy­le net kârı ise 22 mil­yon YTL idi. Şir­ke­tin Ey­lül 2008 so­nu iti­ba­riy­le brüt kâ­rı da yüz­de 82.7 ar­tış­la 57.6 mil­yon YTL ol­du. So­nuç­la­ra iliş­kin bir de­ğer­len­dir­me ya­pan Ya­pı Kre­di Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Gü­ve­nel, “Ya­pı Kre­di Si­gor­ta ola­rak son 5 yı­lı de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de kâr­lı­lık ilk ön­ce­li­ği­miz ol­du. 2003’ten 2007’ye bak­tı­ğı­mız za­man prim üre­ti­mi­miz 312 mil­yon YTL’den 628 mil­yon YTL’ye çı­ka­rak, iki­ye kat­lan­dı. Asıl kay­da de­ğer per­for­man­sı­mı­zı tek­nik kârı­mı­zı 5,5 mil­yon YTL za­rar­dan 72,6 mil­yon YTL kâ­ra yük­sel­te­rek gös­ter­dik. Tek­nik kâ­rı­mız ek­si yüz­de 2 iken, 2007 yı­lı so­nun­da yüz­de 11,6’ya yük­sel­di, ha­sar/prim ora­nı­mız ise yüz­de 87’den yüz­de 72’ye ge­ri­le­di” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT