BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hızır acil HIZIR gibi

Hızır acil HIZIR gibi

Devreye giren hava ambulansları acil hastaları çevre illerdeki tam donanımlı sağlık kuruluşlarına taşıyor.Devreye giren hava ambulansları acil hastaları çevre illerdeki tam donanımlı sağlık kuruluşlarına taşıyor. > Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri­nin ku­ru­lu­şu­nun onun­cu yı­lın­da ül­ke ge­ne­lin­de 112 Acil’in eli­nin uzan­ma­dı­ğı yer kal­ma­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı İlk­yar­dım ve Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­ka­nı Dr. Fa­zıl İnan, 2003 yı­lı ba­şın­da 618 olan tam do­na­nım­lı 112 am­bu­lans sa­yı­sı­nı bu yıl iti­ba­riy­le bin 780’e ulaş­tır­dık­la­rını söy­le­di. 2003 yı­lın­da 481 olan am­bu­lans is­tas­yon sa­yı­sı­nın ge­çen sü­re için­de bin 264’e ulaş­tı­ğı­nı ifa­de eden Dr. İnan, 112 acil ser­vi­sin Tür­ki­ye’nin en üc­ra kö­şe­si­ne ka­dar hiz­met gö­tür­dü­ğü­nü söy­le­di. HİZ­ME­Tİ 4’E KAT­LA­YA­CA­ĞIZ Bun­la­ra pa­ra­lel ola­rak; 2002 yı­lın­da 350 bin ki­şi­nin 112 acil hiz­met­ler­den ya­rar­lan­dı­ğı­nı, bu sa­yı­nın 2007’de 1 mil­yon 235 bin ki­şi­yi bul­du­ğu­nu an­la­tan Baş­kan İnan, am­bu­lans is­tas­yon mer­ke­zi ba­şı­na dü­şen nü­fu­sun 2002 yı­lın­da 162 bin ki­şi ol­du­ğu­nu ve bu sa­yı­yı bu yıl içer­sin­de 52 bi­ne ka­dar dü­şür­dük­le­ri­ne dik­kat çek­ti. Bu yıl içe­ri­sin­de ya­rar­la­nan has­ta sa­yı­sı­nı 1 mil­yon 400 bin ki­şi ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni açık­la­yan İnan, böy­le­lik­le ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­ma ora­nı­nı 2002’ye gö­re 4’e kat­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni bil­dir­di. 112’DE HER YOL VAR Ön­ce­le­ri sa­de­ce ka­ra yo­luy­la olay yer­le­ri­ne mü­da­ha­le ede­bi­len 112 Acil sağ­lık hiz­met­le­ri, bu­gün ge­li­nen nok­ta­da de­niz ve ha­va yo­lu­nu da kul­la­na­rak va­tan­daş­la­ra hiz­met ve­ri­yor. Bu çer­çe­ve­de ilk ola­rak 64 adet kar pa­let­li am­bu­lans ile 12 adet Has­ta ka­bin­li Kar Ara­cı ve 4 adet De­niz Am­bu­lan­sı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin hiz­me­ti­ne su­nul­du. Kıs­mi ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ha­va am­bu­lan­sı­nın tüm Tür­ki­ye’ye ya­yıl­ma­sı için de ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Böy­le­lik­le tüm im­kân­la­rın se­fer­ber edil­me­siy­le 2002 yı­lın­da kır­sal­da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın sa­de­ce yüz­de 20’si­ne hiz­met ve­ri­lir­ken bu oran yüz­de 99’a ulaş­tı. ‘Tür­ki­ye’nin en meşakkatli iş­le­rin­den bi­ri­ni ya­pı­yo­ruz’ Am­bu­lans şo­fö­rü ve am­bu­lans­ta sağ­lık ça­lı­şa­nı ola­rak gö­rev yap­mak Tür­ki­ye’nin en me­şak­kat­li mes­lek­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Çok zor şart­lar­da gö­rev yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Am­bu­lans şo­fö­rü Ha­lis Bat­tal, “Has­ta­ya en er­ken ve hız­lı bir şe­kil­de mü­da­ha­le ede­bil­mek için ön­ce eli­niz­de doğ­ru ad­res ol­ma­sı la­zım, yok­sa vay ha­li­ni­ze... Eğer ad­res doğ­ruy­sa bu se­fer de tra­fik­le ve tra­fik­te­ki­ler­le uğ­raş­ma­nız ge­re­ki­yor. Ba­zen si­ren ses­le­ri­ni duy­ma­la­rı­na rağ­men yol ver­me­yen in­san­lar var. Ve son­ra­sın­da ise vak­tin­de ulaş­tı­ğı­nız yer­de­ki has­ta­ne­de, bu se­fer has­ta ya­kın­la­rı ‘ner­de kal­dı­nız’ di­ye biz­le­re sal­dı­rı­yor. Hal­bu­ki 5-6 da­ki­ka son­ra olay ye­ri­ne ulaş­mış olu­yo­ruz” di­ye­rek mes­le­ği­nin zor­luk­la­rı­nı an­lat­tı. Am­bu­lans sağ­lık ça­lı­şan­la­rın­dan Du­du Gün ve Ya­se­min İren ise mes­lek­le­ri­nin Tür­ki­ye’nin en me­şak­kat­li iş­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı söy­le­di. İş­le­ri­nin cid­di bir so­rum­lu­luk ge­rek­tir­di­ği­ni be­lir­ten Gün ve İren, has­ta ya­kın­la­rı­nın sal­dı­rı­la­rı­nın ve has­ta­ya düz­gün mü­da­ha­le ede­me­ye­cek or­tam­lar­la kar­şı­laş­ma­nın ken­di­le­ri­ni çok te­dir­gin et­ti­ği­ni ifa­de et­ti­ler. ALO 112 Mİ? Dö­ner is­ti­yo­rum! 112 Acil Çağ­rı Mer­kez­le­ri sa­de­ce has­ta­la­ra am­bu­lans gön­der­mek­le de­ğil, bir de te­le­fon sa­pık­la­rıy­la uğ­ra­şı­yor­lar. 10 yıl­dır çağ­rı mer­ke­zin­de gö­rev ya­pan Bil­gin Ça­lık, “112’nin sa­pık­la­rı hiç ek­sik ol­mu­yor. Ki­mi­si acık­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek dö­ner is­ti­yor, ki­mi­si ise ‘ca­nım sı­kıl­dı bi­raz soh­bet ede­lim mi’ di­ye bu hat­tı meş­gul edi­yor” di­ye dert ya­nı­yor. Bun­la­rı ya­pan va­tan­daş­la­ra ses­le­nen Ça­lık, bir gün siz­le­rin de am­bu­lan­sa ih­ti­ya­cı ola­bi­lir” di­ye va­tan­daş­la­rın ge­rek­siz ye­re hat­tı meş­gul et­me­me­le­ri­ni is­ti­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT