BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Yarasa Operasyonu’nda 45 kişi gözaltına alındı

‘Yarasa Operasyonu’nda 45 kişi gözaltına alındı

‘Por­no Ba­ro­nu’ o­la­rak ka­yıt­la­ra ge­çen D.D, ce­za­e­vin­den çık­tık­tan kı­sa bir sü­re son­ra bu de­fa 45 a­da­mıy­la ye­ni­den gö­zal­tı­na a­lın­dı.‘Por­no Ba­ro­nu’ o­la­rak ka­yıt­la­ra ge­çen D.D, ce­za­e­vin­den çık­tık­tan kı­sa bir sü­re son­ra bu de­fa 45 a­da­mıy­la ye­ni­den gö­zal­tı­na a­lın­dı. 34 mil­yon CD’nin e­le ge­çi­ril­di­ği ya­ra­sa o­pe­ras­yo­nu­na 6 po­lis me­mu­ru, bir sav­cı ve ba­zı ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin de a­dı ka­rış­mış­tı. Ce­za­e­vin­den çık­tık­tan son­ra fa­a­li­yet­le­ri­ne kal­dı­ğı yer­den de­vam et­ti­ği tes­pit e­di­len Por­no Ba­ro­nu D.D. po­lis ta­ra­fın­dan ye­ni­den gö­zal­tı­na a­lın­dı. Ya­pı­lan a­ra­ma­lar­da, ço­ğal­tıl­mak ü­ze­re ha­zır­lan­mış bin a­det ta­ma­mı por­no i­çe­rik­li mas­ter CD e­le ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT