BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HAMİLELİKTE to­puk teh­li­ke­si!

HAMİLELİKTE to­puk teh­li­ke­si!

Düş­me­yi ­ko­lay­laş­tı­ran yük­sek to­puk­lu ayak­ka­bı­lar­dan uzak durulmalı, bu­rnu faz­la siv­ri ol­ma­yan spor ayak­ka­bı­la­r ter­cih edil­me­liDüş­me­yi ­ko­lay­laş­tı­ran yük­sek to­puk­lu ayak­ka­bı­lar­dan uzak durulmalı, bu­rnu faz­la siv­ri ol­ma­yan spor ayak­ka­bı­la­r ter­cih edil­me­li > Ca­nan Eras­lan ca­nan.eras­lan@tg.com.tr Bu özel dö­nem bo­yun­ca, her za­man ol­du­ğu gi­bi bü­tün yü­kü ayak­lar çe­ke­cek. Bu se­bep­le, ayak­la­rı­nı­za, ayak ba­kı­mı­nı­za ve ayak­ka­bı­la­rı­nı­za dik­kat et­me­niz ge­re­ki­yor. RAHAT OLMASI ŞART Her şey­den ön­ce ayak­ka­bı­la­rı­nı­zın ra­hat ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Çün­kü ayak­lar çok ve hız­lı yo­ru­lur. Ha­mi­le­lik, düş­me­yi da­ha da ko­lay­laş­tır­dı­ğı için, yük­sek to­puk­lu ol­ma­yan, dol­gu to­puk­lu ayak­ka­bı­la­rı seç­me­niz, bu­run­la­rı­nın faz­la siv­ri ol­ma­ma­sı­na, spor ayak­ka­bı­la­rın­da sık­ça kul­la­nı­lan, ta­ban las­ti­ği­nin bur­na doğ­ru çı­kık şek­lin­de olan ayak­ka­bı­la­rı ter­cih et­me­niz ye­rin­de ola­cak­tır. Ayak­ka­bı ke­sin­lik­le sık­ma­ma­lı, nor­mal­den ya­rım ve­ya 1 nu­ma­ra bü­yük, yu­mu­şak ta­ban­lı ol­ma­lı­dır. Kö­se­le ye­ri­ne kau­çuk ter­cih edil­me­li. AYAKLARINIZI UZATIN Son yıl­lar­da ba­zı fir­ma­la­rın üret­ti­ği ha­va sir­kü­las­yon­lu ve­ya aya­ğın bas­kı uç­la­rı­nı gö­ze­ten nok­ta­lı ayak­ka­bı­la­rı ter­cih et­me­niz­de fay­da var. Bir de ayak­la­rı­nız ra­hat ol­sa da her ak­şam 10 da­ki­ka ılık su­da din­len­di­rip uza­ta­rak otur­mak­ta fay­da var. TAVSİYELER G­rip a­şı­sın­da son gün­ler >> Grip aşı­sı her yıl, bir ön­ce­ki yıl gri­be ne­den olan vi­rüs­ler göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, bir son­ra­ki yıl gri­be ne­den ola­cak vi­rüs­le­re yö­ne­lik tah­min ile ye­ni­den ha­zır­lan­mak­ta­dır. >> Aşı­nın ko­ru­yu­cu et­ki­si aşı­la­ma­dan 10-15 gün son­ra baş­la­mak­ta­dır. Bu ne­den­le aşı­lan­ma­nın ide­al za­ma­nı grip mev­si­min­den kı­sa bir sü­re ön­ce ol­ma­lı­dır. >> Aşı­lan­ma za­ma­nı Ekim ba­şın­da baş­la­mak­ta ve Ka­sım or­ta­la­rı­na ka­dar de­vam et­mek­te­dir. Grip aşı­sı cilt al­tı­na ve­ya kas içi­ne uy­gu­la­nır. >> Yi­ne de son gö­rüş­le­re gö­re aşı­nın kış ay­la­rı için­de olun­ma­sı ko­ru­yu­cu­luk açı­sın­dan (özel­lik­le risk grup­la­rın­da ve özel­lik­le kuş gri­bi­nin in­san­dan in­sa­na bu­la­şa­cak ha­le gel­me­si­ni ön­le­me­de) de­ğer­li gö­rül­mek­te­dir. >> Aşı­ya ve yu­mur­ta­ya kar­şı aler­ji­si olan­la­ra, ate­şi yük­sek olan­la­ra ve kro­nik has­ta­lı­ğı olan­la­rın has­ta­lık­la­rı­nın alev­len­di­ği dö­nem­ler­de aşı ya­pıl­ma­sı uy­gun de­ğil­dir. >> Sey­rek de ol­sa aler­ji­ye yol aça­bi­le­ce­ği için aşı­nın bir sağ­lık ku­ru­lu­şun­da ya­pıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. >> Ay­nı gün baş­ka aşı­lar da ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor ise fark­lı yer­le­re ya­pıl­mak ko­şu­lu ile ay­nı gün ya­pıl­ma­sın­da sa­kın­ca yok­tur. >> Aşı gri­be yol aç­maz. Aşı uy­gu­lan­dık­tan son­ra 1-2 gün sü­ren kır­gın­lık olu­şa­bi­lir. Aşı­la­rın ço­ğun­da ol­du­ğu gi­bi grip aşı­sı da yüz­de 100 ko­ru­yu­cu de­ğil­dir. >> Grip aşı­sı sağ­lık­lı genç eriş­kin­ler­de yüz­de 70-90 ara­sın­da be­lir­ti­le­ri­ ön­le­ye­bi­lir, has­ta­lı­ğın et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir, böy­le­ce iş-güç kay­bı­nı en aza in­di­rir. 1 DOĞA HARİKASI Bebeklerin kurtarıcısı REZENE Da­ha çok Ak­de­niz ik­li­min­de, ka­ya­lık ve ku­rak yer­ler­de ye­ti­şen, sa­rı renk­te çi­çek­ler a­çan, ko­ku­lu ve ot­su bir bit­ki o­lan Re­ze­ne­nin to­hum­la­rı p­ro­te­in ve yağ ba­kı­mın­dan zen­gin­dir. Re­ze­ne az mik­tar­lar­da ra­hat­la­tı­cı et­ki gös­te­rir­ken mik­tar art­tık­ça uy­ku ve­rir. ÇAYIN FAYDALARI ­Re­ze­ne iş­tah a­çı­cı­dır. Vü­cu­du ra­hat­la­tır. Mi­de ve ba­ğır­sak şikâ­yet­le­ri­ni ve gaz­la­rı­nı a­zal­tır. Bu et­ki­si i­le ö­zel­lik­le, gaz san­cı­sı çe­ken ve is­hal o­lan be­bek­le­re çay o­la­rak i­çi­ri­lir­se hem kay­be­di­len sı­vı­yı ge­ri ka­zan­ma­ya yar­dım­cı o­lur hem de san­cı­la­rı a­zal­tır. İd­rar sök­tü­rü­cü ö­zel­li­ğiy­le, id­rar zor­lu­ğu­nu gi­de­rir. Bal­gam sök­tü­rü­cü­dür. Göz­le­re i­yi ge­lir. Ya­tış­tı­rı­cı et­ki­si i­le ağ­rı­la­rı din­di­rir. An­ne sü­tü­nü art­tı­rı­cı ö­zel­li­ği i­le em­zi­ren an­ne­le­re fay­da­lı­dır. Kan­sız­lı­ğı gi­de­rir. Kalp has­ta­lık­la­rı, ro­ma­tiz­ma ve boğ­ma­ca­da fay­da­lı­dır. Cin­sel gü­cü art­tı­rır. A­det dü­zen­siz­li­ği­ni ve zor­lu­ğu­nu gi­de­rir. NASIL KULLANILIR? ­Mey­ve­si, to­hum­la­rı ve kö­kü kul­la­nı­lır. Re­ze­ne­den ba­ha­rat el­de e­di­lir. Ay­rı­ca, re­ze­ne ça­yı ha­zır­la­nır. Re­ze­ne ça­yı ha­zır­la­mak i­çin 1 fin­can kay­nar su­ya 1 çay ka­şı­ğı re­ze­ne a­tı­lıp 10-15 da­ki­ka ka­dar dem­le­nir. Re­ze­ne ça­yı ök­sü­rük ve ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rı i­le da­mar sert­li­ği ve ha­zım­sız­lı­ğa kar­şı et­ki­li­dir. Be­bek ma­ma­la­rı­na ka­tı­lır­sa be­bek­ler­de gaz şikâ­ye­ti­ni a­zal­tır. Re­ze­ne ça­yı­nın bir di­ğer fay­da­sı da ar­pa­cık gi­bi göz­ka­pa­ğı il­ti­hap­la­rın­da pan­su­man o­la­rak kul­la­nıl­ma­sı i­le i­yi­leş­me­ye yar­dım­cı ol­ma­sı­dır. ­Re­ze­ne­nin yap­rak­la­rı ve to­hu­mu­nun kay­na­tıl­ma­sıy­la el­de e­di­len bu­har, cil­di te­miz­ler ve yüz­de­ki gö­ze­nek­le­ri a­çar. SAĞ­LIK OL­SUN Yüz­de ağ­rı can ya­kı­yor ­Doç. Dr. Vol­kan Ay­dın, yüz böl­ge­sin­de kı­sa sü­re­li, tek­rar­la­yan, e­lekt­rik çarp­ma­sı tar­zın­da­ki ağ­rı­nın, has­ta­nın normal iş­lev­le­ri­ni da­hi ya­pa­maz du­ru­ma ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, bu­nun kı­sa sü­re­de te­da­vi e­dil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Yüz ağ­rı­sı­nın, di­rekt o­la­rak be­yin­den çı­kan 12 çift si­nir­den be­şin­ci­si o­lan t­ri­ge­mi­nal si­ni­ri­nin tu­tul­du­ğu, çok şid­det­li ağ­rı­lar­la sey­re­den bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Doç. Dr. Ay­dın, “Ağrı, o­tuz yaş al­tın­da çok na­dir gö­rü­lür. En kı­sa sü­re­de teşhisin kon­ma­sı ve te­da­vi e­dil­me­si ge­re­ken cid­di bir ra­hat­sız­lık­tır’’ de­di. Diş et­le­ri­ni cid­di­ye a­lın İs­viç­re’nin baş­ken­ti Bern’de­ki Wo­men’s C­li­nik’te gö­rev­li Ord. P­rof. Dr. Da­ni­el Sur­bek, diş e­ti il­ti­ha­bı­nın (pe­ri­o­don­tit) er­ken do­ğu­ma sebep o­la­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Sur­bek, i­ki yıl ön­ce ABD’de çok mer­kez­li ya­pı­lan bir a­raş­tır­ma i­le diş e­ti il­ti­hap­la­rı­nın er­ken do­ğum i­çin risk fak­tö­rü ol­du­ğu­nun ka­nıt­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Was­hing­ton Ü­ni­ver­si­te­si i­le or­tak ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Sur­bek, a­ğız i­çi ve va­ji­nal en­fek­si­yon­lar­da­ki bak­te­ri­le­rin ben­zer g­rup­ta o­lup ol­ma­dı­ğı­nı a­raş­tır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Sur­bek, “Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi en­fek­si­yo­na kar­şı ben­zer tep­ki mi ve­ri­yor, bu­nu a­raş­tı­rı­yo­ruz’’ de­di. KADININ GÜNLÜĞÜ Va­ris­ler i­çin C vi­ta­mi­ni >> ­Ki­lo kay­bı ya­şan­dı­ğı za­man ba­cak­lar in­ce­lir ve a­yak nu­ma­ra­sı kü­çü­lür. Fa­kat sa­de­ce in­ce ve düz­gün ba­cak­la­ra sa­hip ol­mak ye­ter­li de­ğil­dir. Ba­cak­lar­da o­lu­şan va­ris­ler i­çin c vi­ta­mi­ni çok ö­nem­li­dir. Çün­kü c vi­ta­mi­ni top­lar da­mar­la­rı ko­rur. >> ­Da­mar du­var­la­rı­nı ve top­lar­da­mar­la­rı ko­ru­yan c vi­ta­mi­ni de va­ris o­lu­şu­mu­nu en­gel­ler. Gün­lük o­la­rak a­lı­nan ya­ğın da mut­la­ka doy­muş yağ­lar­dan o­luş­ma­sı ge­re­kir en a­zın­dan 10 g­ra­mı­nın. Me­se­la et yi­yor­sa­nız mut­la­ka yağ­sız et ol­ma­lı, ke­pek­li ta­hıl­lar ter­cih e­dil­me­li. >> ­Yük­sek to­puk­lu, siv­ri bu­run­lu a­yak­ka­bı­lar ya da bot şek­lin­de­ki a­yak­ka­bı­lar kul­lan­ma­yın. Çün­kü bu tarz a­yak­ka­bı­lar ka­nın a­yak bi­le­ğin­de top­la­nam­sı­na ne­den o­lur. Ba­sit ve her yer­de uy­gu­a­ya­bi­le­ce­ği­niz bir de eg­zer­siz ör­ne­ği ver­mek­te fay­da var. Sırt üs­tü ya­ta­rak ba­cak­la­rı­nız­la ha­va­da bi­sik­let çe­vi­re­bi­lir­si­niz. MAR­KET No­vi­derm Me­la­nex T­ri­o i­le Cilt le­ke­le­ri ta­ri­he ka­rı­şı­yor! >> Me­la­nex Tri­o, ak­tif bi­le­şen­le­ri sa­ye­sin­de UV ışın­la­rın­dan olu­şan cilt le­ke­le­ri üze­rin­de hız­lı ve ko­ru­yu­cu et­ki gös­te­ri­yor. İçe­ri­ğin­de­ki C vi­ta­mi­ni ile cil­din ren­gin­de açıl­ma sağ­la­ya­rak cil­de do­ğal ren­gi­ni ka­zan­dı­rı­yor. Me­la­nex Tri­o, içer­di­ği E vi­ta­mi­ni ile de de­ri hüc­re­sin­de­ki zar ya­pı­sı­nı ko­ru­ya­rak cil­din gör­müş ol­du­ğu ul­tra­vi­yo­le ha­sa­rı­nın dü­zel­til­me­si­ne yar­dım­cı olu­yor. Cilt­te­ki kah­ve­ren­gi ve si­yah le­ke­ler gü­ne­şe uzun sü­re ma­ruz kal­ma­nın bir so­nu­cu ola­rak ile­ri yaş­lar­da olu­şa­bi­le­ce­ği gi­bi ba­yan­lar­da hor­mo­nal dal­ga­lan­ma­la­ra bağ­lı ola­rak ha­mi­le­lik dö­ne­min­de de or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor. Me­la­nex Tri­o, ya­şa ve­ya ha­mi­le­li­ğe bağ­lı le­ke­le­rin gi­de­ril­me­sin­de de bü­yük rol oy­nu­yor. Ye­ni le­ke­le­rin oluş­ma­sı­nı da en­gel­le­yen Me­la­nex Tri­o, ay­nı za­man­da cil­din yaş­lan­ma­sı­nı ge­cik­ti­ri­yor. UZMAN GÖRÜŞÜ Sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğı... >> ­Yaş­lı­lar­da gör­me mer­ke­zi ha­sa­rı ve ka­na­ma­sı i­le sey­re­den “Ya­şa Bağ­lı Ma­ku­la De­je­ne­ras­yo­nu”, 10 yıl ön­ce­si­ne ka­dar te­da­vi e­di­le­mez­ken, ye­ni metodlarla ar­tık te­da­vi e­di­li­yor. ­Sa­rı nok­ta, re­ti­na ta­ba­ka­sın­da gör­me hüc­re­le­ri­nin en yo­ğun o­la­rak bu­lun­du­ğu böl­ge o­lup, net ve renk­li gör­me­yi sağ­la­yan re­ti­na böl­ge­si­dir. 60 yaş ü­ze­rin­de­ki ki­şi­ler­de en sık rast­la­nan kör­lük se­be­bi­dir. A­i­le­de ge­ne­tik yat­kın­lık, bes­len­me bi­çi­mi, si­ga­ra, hi­per­tan­si­yon gi­bi ne­den­ler ö­nem­li risk fak­tör­le­ri­dir. Bu has­ta­lı­ğın ku­ru ve yaş ol­mak ü­ze­re i­ki fark­lı tü­rü bu­lun­mak­ta­dır. Ku­ru tip­te te­da­vi­yi, bes­len­me bi­çi­mi (an­ti­ok­si­dan­lar, o­me­ga 3 yağ a­sit­le­ri, lu­te­in vs.), si­ga­ra­yı bı­rak­ma ve vi­ta­min tak­vi­ye­le­ri gi­bi ön­lem­ler teş­kil e­der. BO­ŞAN­MA ÖNEM­Lİ D­ru­sen a­dı­nı ver­di­ği­miz bu mad­de­ler za­man i­çe­ri­sin­de ar­tın­ca, re­ti­na hüc­re­le­ri­nin bes­len­me­si bo­zu­lur ve a­nor­mal da­mar­lar i­çe­ren bir zar o­lu­şa­rak sa­rı nok­ta­da sı­zın­tı, ö­dem ve ka­na­ma, ya­par. ­Has­ta­la­rın ilk baş­vu­ru şi­ka­ye­ti gör­me kes­kin­li­ğin­de a­zal­ma, mer­ke­zi gör­me kay­bı, dü­zen­siz ve çar­pık gör­me, ba­zen de a­ni gör­me kay­bı şek­lin­de­dir. Es­ki­den bu g­rup­ta­ki has­ta­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu gör­me ye­ti­si­ni kay­bet­mek du­ru­mun­da ka­lı­yor­du. Son yıl­lar­da has­ta­lı­ğı bü­yük o­ran­da, ya­vaş­la­tıp dur­du­ran, gör­me kay­bı­nı ön­le­yen ve hat­ta baş­lan­gıç saf­ha­sın­da o­lan ba­zı ol­gu­lar­da gör­me­yi ar­tı­ra­bi­len i­laç te­da­vi­le­ri bu­lun­du. (Yrd. Doç. Dr. Be­ril Kü­çü­men) İNCİ “-­Set­te­ki o­yun­cu ar­ka­daş­la­rım ‘E­ğer ek­ran­da ken­di­ni gör­dü­ğün za­man mut­lu o­lu­yor­san bu i­şi se­vi­yor­sun de­mek­tir’ de­di­ler... Ben ken­di­mi iz­ler­ken çok mut­lu ol­dum a­çık­ça­sı... Ne­ler ya­pa­bil­di­ği­mi gör­düm... Bu nok­ta­ya ge­le­ce­ği­ni dü­şün­me­yen bir in­san i­çin çok ga­rip bir duy­gu...” (...Se­re­nay Sa­rı­ka­ya / O­yun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER Mesajınız (...Ha­cer Yu­nus’un mes­jı) CA­NIM AN­NEM ­Sen dün­yam, sen ı­şı­ğım­sın... ­Yo­lu­mu ay­dın­lı­ğa çe­vi­ren, ­Ha­ya­tı­mın en de­ğer­li var­lı­ğı­sın... ­Do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun... Albümünüz AR­DA VA­TAN VA­ROL So­ner am­ca­sı­nın bi­ri­cik ye­ğe­ni... De­niz­li’nin en ya­kı­şık­lı kov­bo­yu... BA­HA­AT­TİN BAŞ­KA­YA Se­la­had­din Ak­son­gur’un ye­ğe­ni... Do­ğuş­tan s­how­man... Tarifiniz (...Cey­da Yü­ce’nin ta­ri­fi) ELMALI TATLI ( 20 KİŞİLİK ) MALZEMELER: >> 10 a­det or­ta boy el­ma >> 1 ka­se ku­ru ü­züm ŞERBETİ İÇİN: >> 7 bar­dak su >> 2 bar­dak şe­ker MUHALLEBİ: >> 1 lit­re süt >> 1 fin­can un >> 1 fin­can ni­şas­ta >> 4 fin­can şe­ker >> 2 pe­ket şe­ker­li va­ni­lin HAZIRLANIŞI: >> ­Su ve şe­ke­ri ten­ce­re­ye ko­yup kay­na­ta­lım. El­ma­la­rı i­ki­ye bö­lüp ka­bu­ğu­nu so­yup, or­ta­sın­da­ki çe­kir­dek­le­ri çı­ka­ra­lım ­kay­na­mak­ta o­lan şer­be­tin i­çi­ne a­tıp haş­la­ya­lım. El­ma­la­rı al­dık­tan son­ra ku­ru ü­züm­le­ri ay­nı şer­be­tin i­çin­de haş­la­ya­lım. Ay­nı boy ka­se­le­re el­ma­yı, çe­kir­dek­le­ri­ni çı­kar­dı­ğı­mız böl­ge­ye ve el­ma­nın ­ke­nar­le­rı­na ku­ru ü­züm­le­ri ko­ya­lım. ­Süt, un, ni­şas­ta ve şe­ker­le mu­hal­le­bi­yi pi­şi­re­lim, piş­tik­ten son­ra şe­ker­li ­va­ni­li­ni i­la­ve e­de­lim ve ka­se­le­rin ü­ze­ri­ne bo­şal­ta­lım ­Ce­viz ve tar­çın­la süs­le­yip bir ge­ce buz do­la­bın­da bek­le­tip ser­vis ya­pa­lım. A­Fİ­YET OL­SUN Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT