BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘ABD i­le i­liş­ki­le­ri­miz ­da­ha da ge­li­şe­cek’

‘ABD i­le i­liş­ki­le­ri­miz ­da­ha da ge­li­şe­cek’

Hü­kü­met Söz­cü­sü Çi­çek, Tür­ki­ye ve ABD’nin stra­te­jik or­tak ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “İna­nı­yo­rum ki iliş­ki­le­ri­miz da­ha iler­le­ye­cek ve çok yön­lü ola­rak sür­dü­rü­le­cek­tir” de­diHü­kü­met Söz­cü­sü, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da e­ko­no­mi, AB i­le i­liş­ki­ler ve ABD baş­kan­lık se­çim­le­ri­nin e­le a­lın­dı­ğı­nı söy­le­di. Ye­ni bir baş­ka­nın se­çil­me­siy­le bir­lik­te Se­na­to ve Tem­sil­ci­ler Mec­li­si’nin kom­po­zis­yo­nun­da da bir de­ği­şim ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den Çiçek, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın, ABD’ye ya­pa­ca­ğı zi­ya­ret dik­ka­te a­lın­dı­ğın­da, bu se­çim ve ye­ni se­çi­len Baş­kan’ın, Türk­-ABD i­liş­ki­le­ri­nin ge­nel is­ti­ka­me­ti ba­kı­mın­dan ne an­lam i­fa­de et­ti­ği ko­nu­su­nun de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni söy­le­di. Ce­mil Çi­çek, “Tür­ki­ye ve ABD st­ra­te­jik or­tak­tır. Ve ge­ri­ye dö­nük de ya­rım yüz­yıl­dan faz­la ABD i­le i­liş­ki­le­ri­miz var. Bu i­liş­ki­ler her i­ki ül­ke­nin de ya­ra­rı­na­dır. İ­na­nı­yo­rum ki ay­nı de­re­ce­de hat­ta da­ha i­ler­le­miş ve çok yön­lü o­la­rak sür­dü­rü­le­cek­tir. Tür­ki­ye böy­le bir ar­zu­nun ve ka­rar­lı­lı­ğın i­çe­ri­sin­de­dir” di­ye ko­nuş­tu. TE­RÖR­LE MÜ­CA­DE­LE Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı da çe­vap­lan­dı­ran Ba­kan Çi­çek,”Te­rör­le mü­ca­de­le­de, TSK’nın ba­zı is­tek­le­ri ol­du. Bun­lar­la il­gi­li hü­kü­me­tin ver­di­ği net bir ka­rar var mı?” so­ru­su­na, “Bu ça­lış­ma İ­çiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de sür­dü­rü­lü­yor. Müm­kün o­lan en kı­sa za­man­da da ni­hai şek­li­nin ve­ril­me­si ar­zu e­dil­mek­te­dir. Ye­ni­den ya­pı­lan­ma­yı ö­nem­si­yo­ruz. Çok faz­la da u­zun sü­re­ce­ği­ni san­mı­yo­rum” ce­va­bı­nı ver­di. Çi­çek, Tür­ki­ye’nin AB ü­ye­li­ği ko­nu­sun­da­ki si­ya­si ka­rar­lı­lı­ğın­da bir ek­sil­me, bir za­yıf­la­ma­nın söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı da söy­le­di. ­Çi­çek, do­ğal ga­za zam ko­nu­su­nun Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da e­le a­lı­nıp a­lın­ma­dı­ğı­na i­liş­kin bir ü­ze­ri­ne de, “Biz 18 Ka­sım 2002’de iş­ba­şı­na gel­di­ği­miz­den be­ri e­ğer bir za­ru­ret var­sa bu zam­la­rı yap­tık. Za­ru­ret yok­sa, e­lekt­rik baş­ta ol­mak ü­ze­re hiç­bir şe­ye zam yap­ma­dık. De­mek ki bir za­ru­ret var­sa bu ya­pı­lı­yor. Zam ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı sü­re­ce biz bu­gü­ne ka­dar zam yap­ma­dık” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT