BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 4 YIL KA­ÇA­BİL­Dİ!

4 YIL KA­ÇA­BİL­Dİ!

A­da­na’da kız kar­de­şi­nin sev­gi­li­si­ni öl­dür­dü­ğü ve ar­ka­da­şı­nı ya­ra­la­dı­ğı id­di­a­sıy­la a­ra­nan ka­til zan­lı­sı Bay­kal’ın mi­tin­gin­de ya­ka­lan­dı> Yu­suf Ko­yun ADA­NA İHA 4 yıl ön­ce kız kar­de­şi­nin sev­gi­li­si­ni öl­dü­rüp, ya­nın­da­ki ar­ka­da­şı­nı da ağır ya­ra­la­dı­ğı id­di­asıy­la ara­nan zan­lı, Ada­na po­li­si­nin İs­tan­bul’da dü­zen­le­di­ği ope­ras­yon­la ya­ka­lan­dı. 21 Tem­muz 2004 ta­ri­hin­de, Se­ri­nev­ler Ma­hal­le­si Mus­ta­fa Ke­mal­pa­şa Bul­va­rı’nda mey­da­na ge­len olay­da Mu­ham­med A. (27), kız kar­de­şi Ha­tun A. (16) ile bir­lik­te olan Ka­dir Kı­zıl­han (19) ve ar­ka­da­şı Ab­dul­lah Ge­len’i (23) ko­nuş­mak için ça­ğır­dık­tan son­ra ta­ban­cay­la vur­muş, olay­da Ka­dir Kı­zıl­han ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, ba­şı­na ve kol­tuk al­tı­na isa­bet eden kur­şun­lar­la ağır ya­ra­la­nan Ab­dul­lah G. ise ölü nu­ma­ra­sı ya­pa­rak kur­tul­muş­tu. Ya­pı­lan is­tih­ba­rat ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da Mu­ham­med A.’nın, Ra­ma­zan Ay adı­na dü­zen­len­miş sah­te kim­lik ve eh­li­yet­le İs­tan­bul’un Ba­kır­köy il­çe­sin­de ya­şa­dı­ğı tes­pit edil­di. Ada­na Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı 4 ki­şi­lik özel ekip, Mu­ham­med A.’yı ya­ka­la­mak için İs­tan­bul’a git­ti. Zan­lı, Ba­kır­köy Ad­li­ye­si ar­ka­sın­da ken­di­si­ni al­ma­ya ge­len ekip­le kar­şı­la­şın­ca CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal’ın da ka­tıl­dı­ğı Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si’nce yap­tı­rı­lan Ata­türk Spor ve Ya­şam Kö­yü’nün açı­lı­şı için dü­zen­le­nen tö­ren­de ka­la­ba­lı­ğın ara­sı­na ka­rı­şa­rak kaç­ma­ya ça­lış­tı. Po­lis­ler­den kur­tul­ma­ya ça­lı­şan Mu­ham­med A., ekip­le­rin kı­sa sü­re­li ko­va­la­ma­ca­sı so­nu­cu ya­ka­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT