BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK bombacısı Diyarbakır’da yakalandı

PKK bombacısı Diyarbakır’da yakalandı

Di­yar­ba­kır’da, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün yurt dı­şın­da­ki kamp­la­rın­da sui­kast, bom­ba­la­ma ve sa­bo­taj eği­ti­mi al­dık­tan son­ra bom­ba­la­ma ey­le­mi ger­çek­leş­tir­mek üze­re Tür­ki­ye’ye gön­de­ri­len bir te­rö­rist ile bu ki­şi­ye yar­dım ve ya­tak­lık yap­tı­ğı tes­pit edi­len bir şa­hıs ya­ka­lan­dı.Di­yar­ba­kır’da, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün yurt dı­şın­da­ki kamp­la­rın­da sui­kast, bom­ba­la­ma ve sa­bo­taj eği­ti­mi al­dık­tan son­ra bom­ba­la­ma ey­le­mi ger­çek­leş­tir­mek üze­re Tür­ki­ye’ye gön­de­ri­len bir te­rö­rist ile bu ki­şi­ye yar­dım ve ya­tak­lık yap­tı­ğı tes­pit edi­len bir şa­hıs ya­ka­lan­dı. Te­rör ör­gü­tün­den ka­çan 5 te­rö­rist de Şır­nak’ ın Si­lo­pi il­çe­sin­de dün gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim ol­du. Öte yan­dan Yük­se­ko­va’da Ça­yır­lı Jan­dar­ma Sı­nır Bö­lük Ko­mu­tan­lı­ğı’na te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rın­ca ağır si­lah­lar­la açı­lan ta­ciz ate­şin­de 3 gü­ven­lik gö­rev­li­si ya­ra­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT