BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül, da­ha ön­ce ve­to et­ti­ği ka­nu­nu o­nay­la­dı

Gül, da­ha ön­ce ve­to et­ti­ği ka­nu­nu o­nay­la­dı

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, bir kez da­ha gö­rü­şül­mek ü­ze­re TBMM’ye i­a­de et­ti­ği ve i­a­de ge­rek­çe­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­le TBMM’de ka­bul e­di­len 5809 sa­yı­lı “E­lekt­ro­nik Ha­ber­leş­me Ka­nu­nu”nu o­nay­la­dı.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, bir kez da­ha gö­rü­şül­mek ü­ze­re TBMM’ye i­a­de et­ti­ği ve i­a­de ge­rek­çe­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­le TBMM’de ka­bul e­di­len 5809 sa­yı­lı “E­lekt­ro­nik Ha­ber­leş­me Ka­nu­nu”nu o­nay­la­dı. Gül ay­rı­ca, 5808 sa­yı­lı “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü Av­ru­pa Böl­ge O­fi­si A­ra­sın­da İ­ki Yıl­lık İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı­nın O­nay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun”u da o­nay­la­ya­rak ya­yım­lan­mak ü­ze­re Baş­ba­kan­lı­ğa gön­der­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT