BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kır­mı­zı ba­lık

Kır­mı­zı ba­lık

Bi­ze öğ­re­ti­len ney­di? İş ha­ya­tın­da re­ka­bet, ka­li­te ve ucuz­lu­ğu ge­ti­rir. Dün baş­la­yan nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği bi­le bu ku­ral ima edi­le­rek müj­de gi­bi su­nul­du. GSM şir­ket­le­ri­nin ar­tık abo­ne­le­ri­ni elin­de tut­mak ve­ya art­tır­mak için ye­ni ara­yış­la­ra gi­re­ce­ği söy­le­ni­yor. Pe­ki dev­let yö­ne­ti­mi­ne ka­li­te na­sıl ge­le­cek. Ana göv­de­nin ne se­çim ne de re­ka­bet der­di var.Bi­ze öğ­re­ti­len ney­di? İş ha­ya­tın­da re­ka­bet, ka­li­te ve ucuz­lu­ğu ge­ti­rir. Dün baş­la­yan nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği bi­le bu ku­ral ima edi­le­rek müj­de gi­bi su­nul­du. GSM şir­ket­le­ri­nin ar­tık abo­ne­le­ri­ni elin­de tut­mak ve­ya art­tır­mak için ye­ni ara­yış­la­ra gi­re­ce­ği söy­le­ni­yor. Pe­ki dev­let yö­ne­ti­mi­ne ka­li­te na­sıl ge­le­cek. Ana göv­de­nin ne se­çim ne de re­ka­bet der­di var. ..... Yi­ne bi­ze es­ki­den şöy­le de­nir­di: Tek ça­re tam de­mok­ra­si­ye geç­mek. Gü­ya tam de­mok­ra­si­ye ge­çin­ce ve­sa­yet ol­mu­yor­muş. Si­ya­si ira­de her şe­ye ha­kim olu­yor­muş. Si­ya­si ira­de de hal­kın ira­de­si ile olu­şu­yor­muş. Yan­lış ya­pan gi­di­yor, doğ­ru ya­pa­ca­ğı­na ina­nı­lan ge­li­yor­muş. ... Bi­raz da­ha bü­yü­dük.. Ka­nun dev­le­ti, hu­kuk dev­le­ti gi­bi kav­ram­la­rı öğ­ret­ti­ler. Ne de ho­şu­mu­za gi­der­di ko­nuş­mak tar­tış­mak. Pe­ki ge­le ge­le ne­re­ye gel­dik. Dev­let, de­mok­ra­si, se­çim, halk ira­de­si, hu­kuk, gü­ven­lik vs. gi­bi ko­nu­lar ba­na ço­cuk ma­sa­lı gi­bi ge­li­yor. Kır­mı­zı ba­lık göl­de, kıv­rı­la kıv­rı­la yü­zü­yor Ba­lık­çı Ha­san ge­li­yor, ol­ta­sı­nı atı­yor. Kır­mı­zı ba­lık din­le, sa­kın ye­mi ye­me. Ba­lık­çı se­ni tu­ta­cak, se­pe­ti­ne ata­cak. Kır­mı­zı ba­lık kaç kaç kaç. ... Kan­dı­rıl­ma­ya da ra­zı­yız. An­la­tı­lan­la­rın çok doğ­ru ol­ma­sı şart de­ğil. Ama bu işi azı­cık na­zik yap­sın­lar, in­cit­me­den yap­sın­lar, za­rif kı­lıf­lar bul­sun­lar is­ti­yo­ruz. Re­ka­bet yok. San­ki dev­le­tin yüz­de 60’lık ira­de­si sa­bit..Yüz­de 40’ı se­çim­le de­ği­şi­yor­muş gi­bi gö­rü­nü­yor. Her­han­gi bir par­ti se­çim­ler­de yüz­de 100 oy alıp gel­se bi­le yüz­de 40 al­mış gi­bi olu­yor..Biz ge­len­ler­le oya­la­nır­ken.. Yap­tı­lar, ya­pa­ma­dı­lar, yan­lış yap­tı­lar, git­se­ler de baş­ka­la­rı gel­se, bu­nal­dık, yo­rul­duk der­ken yüz­de 60’lık ira­de hiç kı­lı­nı kı­pır­dat­mı­yor. He­sap ver­me kay­gı­sı, he­sap so­rar­lar kor­ku­su da yok. Bu ya­pı­nın hiç ol­maz­sa yüz­de 60’ını hal­ka aç­sa­lar yön­len­dir­me me­tod­la­rı da­ha za­rif ha­le ge­lir. De­mok­ra­si olur, halk ira­de­si ye­ri­ni bu­lur fa­lan de­mi­yo­rum. Me­tod­lar za­rif olur, da­ha az in­ci­ni­riz. Kim ne ya­pa­cak­sa yi­ne ya­par, ama bi­zi in­cit­me­den ya­par. Biz küs­tük, nu­ma­ra­mı­zı öbür şir­ke­te ta­şı­yo­ruz, de­riz..On­lar öbür şir­ket eliy­le ya­par. .... Dev­le­tin ide­olo­ji­si ol­ma­ya­cak. İde­olo­ji­si olan dev­let na­sıl di­ğer ide­olo­ji­ler kar­şı­sın­da eşit me­sa­fe­de du­rur. Eşit me­sa­fe­de du­ra­maz­sa be­nim çok der­dim de­ğil de önem­se­dik­le­ri de­mok­ra­si na­sıl olur.. Ma­sal gi­bi olur. Ama, fa­kat, an­cak­la baş­la­yan ana­ya­sa ol­ma­ya­cak. Dev­let ay­rı hü­kü­met ay­rı mu­hab­be­ti ol­ma­ya­cak. İyi de dö­nü­şüm na­sıl ola­cak? Bir tah­mi­nim var, yan­lış an­la­şıl­mak­tan kor­ku­yo­rum. Şöy­le sor­sam da­ha şık olur: Yüz­de 40 se­çim­le ge­li­yor gi­di­yor de­miş­tik ya..Yüz­de 60’ın vâ­ris­le­ri ara­sın­da bu iş­le­re ka­fa yo­ran var mı? Ön­gö­rü­sü olan, dö­nü­şüm plan­la­rı­na ka­fa yo­ran..Ya­hut ken­di ha­li­ne bı­ra­ka­lım, in­cel­di­ği yer­den kop­sun di­yen..Evet var, di­yen bir ses duy­sam..Yü­küm ya­rı ya­rı­ya ha­fif­le­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT