BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­ti­ce’nin ba­ba­sı­na da gö­zal­tı

Ha­ti­ce’nin ba­ba­sı­na da gö­zal­tı

Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de, vü­cu­dun­da darp iz­le­riy­le de­re ya­ta­ğın­da ölü bu­lu­nan 4 ay­lık be­be­ğin ba­ba­sı da gö­zal­tı­na alın­dı.> Ah­met Se­her HA­TAY İHA Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de, vü­cu­dun­da darp iz­le­riy­le de­re ya­ta­ğın­da ölü bu­lu­nan 4 ay­lık be­be­ğin ba­ba­sı da gö­zal­tı­na alın­dı. An­ne, ba­ba­an­ne ve de­de­nin, Cu­ma gü­nü bir­li­ği­ne dön­dü­ğü­nü söy­le­di­ği Ke­mal G., İs­ken­de­run’un Pac Mey­da­nı’nda ya­ka­lan­dı. Ke­mal G., po­li­se ver­di­ği ilk ifa­de­de, iz­ni bi­tin­ce bir­li­ği­ne git­ti­ği­ni, ola­yı öğ­re­nin­ce izin alıp ge­ri dön­dü­ğü­nü söy­le­di. An­cak, Ke­mal G.’nin Di­yar­ba­kır’a git­me­di­ği ve bir­li­ği­ne tes­lim ol­ma­dı­ğı be­lir­len­di. Po­lis, Ke­mal G.’yi, İs­ken­de­run Mer­kez Ko­mu­tan­lı­ğı As­ke­ri İn­zi­bat Ka­ra­ko­lu’na tes­lim et­ti. Po­li­sin, ola­yın ger­çek­leş­ti­ği Cu­mar­te­si ge­ce­si ce­se­din bu­lun­du­ğu böl­ge­de şüp­he­li bir şah­sı ko­va­la­dı­ğı, ka­çan şah­sın eş­ka­li ile ba­ba­nın eş­ka­li­nin bir­bi­ri­ne uy­du­ğu öğ­re­nil­di. Mi­nik Ha­ti­ce’nin ce­na­ze­si ise kı­lı­nan na­ma­zın ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT