BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VALİ ATIŞ’a ­Fa­ce­bo­ok des­te­ği

VALİ ATIŞ’a ­Fa­ce­bo­ok des­te­ği

Gös­te­ri­ler­de kul­la­nı­lan ve po­li­se taş a­tan ço­cuk­la­rın a­i­le­le­ri­nin “ye­şil kart­la­rı­nın ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­ce­ği­ni” a­çık­la­yan A­da­na Va­li­si İl­han A­tış i­çin Fa­ce­bo­ok’ta des­tek g­rup­la­rı ku­rul­du.> ADA­NA İzin­siz gös­te­ri­ler­de kul­la­nı­lan ve po­li­se taş atan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri­nin “ye­şil kart­la­rı­nın ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­ce­ği­ni” açık­la­yan Ada­na Va­li­si İl­han Atış’a sos­yal ile­ti­şim si­te­si Fa­ce­bo­ok’ta des­tek gel­di. Ada­na’da bir sü­re ön­ce ya­pı­lan izin­siz gös­te­ri­ler­de ço­cuk­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nı en­gel­le­mek is­te­yen Va­li İl­han Atış, ço­cuk­la­rı izin­siz gös­te­ri­le­re ka­tı­lan ai­le­le­re kar­şı ba­zı yap­tı­rım­lar uy­gu­la­ma­yı ka­rar­laş­tır­dık­la­rı­nı ifa­de et­miş­ti. GRUP­LAR KU­RUL­DU... Va­li Atış’ın ço­cuk­la­rı­nı so­ka­ğa sü­ren ai­le­le­rin ye­şil kart­la­rı­nı ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­ce­ği­ni açık­la­ma­sı­na sa­nal or­tam­dan des­tek gel­di. Dün­ya­nın en bü­yük in­ter­net ta­ban­lı sos­yal ile­ti­şim ağ­la­rın­dan bi­ri olan Fa­ce­bo­ok’ta, üye­ler ta­ra­fın­dan Va­li Atış’a des­tek için çe­şit­li grup­lar oluş­tu­rul­du. Bu grup­lar­da yer alan üye­ler, Atış’ın açık­la­ma­la­rı­nın doğ­ru­la­rı yan­sıt­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu ko­nuy­la il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni pay­la­şı­yor. “Ada­na Va­li­si İl­han Atış’ı gö­nül­den des­tek­le­yen­ler”, “Ada­na Va­li­si Atış’ı des­tek­le­yen­ler”, “Ada­na Va­li­si İl­han Atış’a tam des­tek” ad­lı grup­lar­da, top­lam bin 487 üye yer alı­yor. ME­SAJ YAĞ­MU­RU... Fa­ce­bo­ok’ta yer alan bu grup­lar­da Va­li Atış için ya­zı­lan çe­şit­li des­tek me­saj­la­rı yer alı­yor. Me­saj­lar­dan ba­zı­la­rı şöy­le: “Okul saa­tin­de ders­te ol­ma­sı ge­re­kir­ken, gös­te­ri ate­şi­nin önün­de, po­li­se taş atan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri­ne yar­dım­la­rı ke­sen Ada­na Va­li­si Sa­yın İl­han Atış’ı bu gü­zel ha­re­ke­tin­den do­la­yı kut­lu­yo­ruz.” Bir baş­ka me­saj­da ise, “Va­li­mi­ze tam des­tek ve­ri­yo­rum, her ai­le ço­cu­ğu­nun ter­bi­ye­sin­den ve eği­ti­min­den ön­ce­lik­le so­rum­lu­dur.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT