BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Es­ki Tür­ki­ye Ga­ze­te­si ça­lı­şan­la­rı uzun yıl­lar son­ra bir ara­ya gel­di

Es­ki Tür­ki­ye Ga­ze­te­si ça­lı­şan­la­rı uzun yıl­lar son­ra bir ara­ya gel­di

Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü­müz Nuh Al­bay­rak ve Emi­nö­nü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nev­zat Er’in de ha­zır bu­lun­du­ğu top­lan­tı so­nun­da ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­di.De­ği­şik yıl­lar­da ga­ze­te­miz ça­tı­sı al­tın­da ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler bir ara­ya ge­le­rek has­ret gi­der­di­ler. Ba­bı­ali gün­le­ri­ne da­ir ha­tı­ra­la­rın dil­len­di­ril­di­ği ye­mek­li top­lan­tı­da, hem hü­zün hem ne­şe var­dı. Şu an­da fark­lı mü­es­sese­ler­de ça­lı­şan mu­ha­bir, re­dak­tör, edi­tör ve yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­lar Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nde ge­çir­dik­le­ri yıl­la­rı unu­ta­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, bu ke­yif­li top­lan­tı­la­rın be­lir­li ara­lık­lar­la ye­ni­len­me­sin­den ya­na ka­rar al­dı. Ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­rin­de top­lan­tı­ya ka­tı­lan Emi­nö­nü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nev­zat Er, hem ta­ri­hî ya­rı­ma­da­nın öne­mi­ni an­lat­tı hem de be­le­di­ye­ci­le­rin ya­şa­dı­ğı en­te­re­san va­ka­la­rı ak­ta­ra­rak ge­ce­yi renk­len­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT