BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Liz­bon’da ne­ler ol­muş ne­ler!

Liz­bon’da ne­ler ol­muş ne­ler!

G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör S­kib­be’nin der­bi maç­ta Ben­fi­ca yor­gu­nu ta­kı­mı din­len­dir­me­ye­rek, ay­nı kad­ro­yu sa­ha­ya sür­me­si tar­tış­ma ko­nu­su o­lur­ken, Ben­fi­ca ma­çı son­ra­sı ge­ce­yi Liz­bon’da ge­çi­ren sa­rı-­kır­mı­zı­lı ka­fi­le­de cid­di ger­gin­lik­ler ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.­ME­I­RA-­LIN­COLN SA­BAH­LA­MIŞ G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör S­kib­be’nin der­bi maç­ta Ben­fi­ca yor­gu­nu ta­kı­mı din­len­dir­me­ye­rek, ay­nı kad­ro­yu sa­ha­ya sür­me­si tar­tış­ma ko­nu­su o­lur­ken, Ben­fi­ca ma­çı son­ra­sı ge­ce­yi Liz­bon’da ge­çi­ren sa­rı-­kır­mı­zı­lı ka­fi­le­de cid­di ger­gin­lik­ler ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Da­ha ön­ce Ben­fi­ca for­ma­sı gi­yen ve Liz­bon’u çok i­yi ta­nı­yan Me­i­ra’nın, ya­nı­na Lin­coln’ü de a­la­rak S­kib­be’nin iz­niy­le ge­ce dı­şa­rı çık­tı­ğı ve sa­bah 05.00’te o­te­le dön­dük­le­ri öğ­re­nil­di. ÜS­TÜ­NEL, SEZ­GİN’LE TAR­TIŞ­TI S­kib­be’nin, i­ki fut­bol­cu­ya i­zin ve­rir­ken Ad­nan Sez­gin’e da­nış­tı­ğı; Sez­gin’in de bu ka­ra­rı o­nay­la­dı­ğı bil­di­ri­lir­ken, ay­rı o­tel­de ka­lan ve o­lay­dan ha­ber­siz o­lan Hal­dun Üs­tü­nel’in, du­ru­mu fut­bol­cu­la­rı kut­la­mak i­çin o­te­le gel­di­ğin­de öğ­ren­di­ği i­fa­de e­dil­di. Sa­bah sa­at­le­ri­ne ka­dar i­ki­li­nin o­te­le gel­me­si­ni bek­le­yen Üs­tü­nel’in, F.Bah­çe ma­çı ön­ce­sin­de bu so­rum­suz dav­ra­nı­şı yü­zün­den Me­i­ra’ya çı­kış­tı­ğı, Sez­gin ve S­kib­be’y­le de tar­tış­tı­ğı bil­di­ril­di. “E­VET, TAR­TIŞ­TIK” ­Ya­şa­nan­la­rı doğ­ru­la­yan Hal­dun Üs­tü­nel, “İ­ki fut­bol­cu ha­be­ri­miz ol­ma­dan geç sa­at­le­re ka­dar kamp dı­şın­da kal­mış. Ad­nan Sez­gin i­le bir tat­sız­lık ya­şan­dı. An­cak da­ha son­ra bu du­rum tat­lı­ya bağ­lan­dı” de­di. Genç yö­ne­ti­ci, der­bi­de­ki ye­nil­gi­den çok, ta­raf­tar­la­rın ü­zün­tü­sü­nün ken­di­le­ri­ni da­ha de­rin ya­ra­la­dı­ğı­nı i­fa­de e­de­rek, “Bu fut­bol­cu ar­ka­daş­la­rı­mız­la mut­lu so­na u­la­şa­ca­ğı­mız­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT