BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bel­ge­siz kur­ban­lık sa­tı­şı ya­sak

Bel­ge­siz kur­ban­lık sa­tı­şı ya­sak

Kur­ban­lık hay­van­la­rın İs­tan­bul’a gi­ri­şi­ne 28 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­den ön­ce izin ve­ril­me­ye­cek ve bel­ge­si ol­ma­yan­lar kur­ban­lık sa­ta­ma­ya­cakBü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, “İs­tan­bul’a Kur­ban­lık Hay­van Gi­riş Bel­ge­si” ol­ma­yan sa­tı­cı­la­ra sa­tış ya­sa­ğı ko­nu­la­ca­ğı be­lir­ti­le­rek, “Ara­lık-12 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­na­cak Kur­ban Bay­ra­mı mü­na­se­be­ti ile, İl Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu ka­ra­rı ge­re­ği 28 Ka­sım 2008 gü­nü sa­at 23:00’den ön­ce İs­tan­bul’a Kur­ban­lık Hay­van gi­ri­şi­ne izin ve­ril­me­ye­cek­tir. Bu se­bep­le Kur­ban­lık Hay­van Sa­tış Yer­le­ri­ne kur­ban­lık ge­ti­re­cek va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­dur ol­ma­ma­la­rı ve ce­za­i iş­le­me ma­ruz kal­ma­ma­la­rı için Ko­mis­yon Ka­rar­la­rı­na uy­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca kur­ban­lık hay­van nak­li ya­pan­lar mut­la­ka kur­ban­lık hay­va­nı­nı sa­tı­şa arz ede­ce­ği il­çe be­le­di­ye­sin­den ve­ya sa­tış ye­ri için an­laş­tık­la­rı yer sa­hi­bin­den “İs­tan­bul’a Kur­ban­lık Hay­van Gi­riş Bel­ge­si” al­ma­lı ve şeh­rin muh­te­lif yer­le­rin­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­ca ku­ru­lan sa­bit ve mo­to­ri­ze ekip­le­rin bu­lun­du­ğu yer­ler­de bu bel­ge­le­ri­ni onay­lat­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT