BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İDO ek se­fer dü­zen­le­ye­cek

İDO ek se­fer dü­zen­le­ye­cek

İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri A.Ş (İDO), Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le ba­zı hat­lar­da ek se­fer­ler ya­pa­cak.İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri A.Ş (İDO), Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le ba­zı hat­lar­da ek se­fer­ler ya­pa­cak. 5 ile 14 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le ya­şa­na­cak yo­ğun­lu­ğu dik­ka­te alan İDO, bay­ram sü­re­sin­ce de­niz yo­lu­nu kul­la­na­cak ta­til­ci­le­re yö­ne­lik ek se­fer­ler plan­la­dı. Bu kap­sam­da, iş gün­le­rin­de kar­şı­lık­lı 2 se­fer ya­pı­lan Ye­ni­ka­pı-Bur­sa hız­lı fe­ri­bot hat­tın­da­ki se­fer sa­yı­sı, bay­ram ta­ti­li bo­yun­ca 5’e çı­kar­tı­la­cak. Ay­nı şe­kil­de kar­şı­lık­lı 2 de­fa ya­pı­lan Ye­ni­ka­pı-Ban­dır­ma se­fer­le­ri de 5 Ara­lık cu­ma gü­nü kar­şı­lık­lı 7, bay­ram sü­re­sin­ce de kar­şı­lık­lı 8 se­fer şek­lin­de de­vam ede­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT