BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­zi ge­le­ce­ğe an­cak Mil­li Mü­ca­de­le ru­hu ta­şı­ya­bi­lir

Bi­zi ge­le­ce­ğe an­cak Mil­li Mü­ca­de­le ru­hu ta­şı­ya­bi­lir

Bu top­rak­la­ra a­it her tür­lü et­nik g­ru­bun, İs­tik­lal Sa­va­şı’nı yü­rü­ten bay­rak ve san­cak al­tın­da top­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­ba­kan, ül­ke­yi ge­le­ce­ğe İs­tik­lal Sa­va­şı ru­hu­nun or­ta­ya koy­du­ğu bir­lik ve bü­tün­lü­ğün ta­şı­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.DEVLETİN ZİRVESİ BULUŞTU A­ta­türk Kül­tür Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “10 Ka­sım A­ta­türk’ü An­ma Tö­re­ni” devletin zirvesini buluşturdu. Törene Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, A­na­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç ve çok sayıda davetli katıldı. > AN­KA­RA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, hü­kü­met ola­rak ön­ce­lik­le­ri­nin, Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­luş amaç­la­rı­na ve ide­al­le­ri­ne bağ­lı ka­la­rak, Cum­hu­ri­yet’in te­mel de­ğer­le­ri­ni ve ka­za­nım­la­rı­nı­nı ko­ru­mak, ül­ke­nin hak et­ti­ği çağ­daş ko­nu­ma ulaş­tır­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ata­türk Kül­tür Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mun­ca dü­zen­le­nen “10 Ka­sım Ata­türk’ü An­ma Tö­re­ni”nde bir ko­nuş­ma ya­pan Baş­ba­kan, Tür­ki­ye’nin ön­ce­lik­li he­def­le­ri­ni an­la­tır­ken, alı­nan me­sa­fe­le­re te­mas et­ti. Tür­ki­ye’nin bu­gün AB’ye ka­tı­lım sü­re­ci­ne ka­rar­lı­lık ile de­vam eden, BM Gü­ven­lik Kon­se­yi’nin ge­çi­ci üye­li­ği­ne se­çi­len bir ül­ke ola­rak gö­rev ic­ra ede­cek bir ül­ke ko­nu­mu­na gel­di­ği­ni kay­de­den Er­do­ğan, bü­tün bu atı­lım­la­rın mil­li ege­men­lik ve de­mok­ra­si­den alı­nan güç ile in­şa edil­di­ği­ni an­lat­tı. 2023 VUR­GU­SU Er­do­ğan, şöy­le ko­nuş­tu: “Ama­cı­mız bu­gün 17. sı­ra­da olan Tür­ki­ye’yi 2023 yı­lın­da dün­ya­nın ilk on eko­no­mi­si içi­ne sok­mak­tır. Tür­ki­ye eğer özel­lik­le son 6 yıl­da, de­mok­ra­si ve mil­li ege­men­lik kav­ra­mı­na bu ka­dar vur­gu yap­ma­mış, bu kav­ram­la­ra sa­hip çık­ma­mış ve bu kav­ram­la­rın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­miş ol­say­dı ne eko­no­mi­de ne de dış po­li­ti­ka­da tek bir adım at­ma­mız müm­kün­dü. Gü­ven ve is­tik­ra­rın güç ka­zan­ma­sı, mil­li ira­de­nin ve de­mok­ra­si­nin güç ka­zan­ma­sıy­la müm­kün ol­muş­tur. Bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de or­tak de­ğer­le­ri­mi­ze sa­hip çı­ka­rak he­def­le­ri­mi­ze ki­lit­len­mek du­ru­mun­da­yız. Ge­le­ce­ğin di­na­mik, ba­ğım­sız, güç­lü ve li­der Tür­ki­ye’si­ni an­cak bu şe­kil­de in­şa ede­bi­li­riz.” Bu top­rak­la­ra ve bu me­de­ni­ye­te ait her tür­lü et­nik gru­bun, İs­tik­lal Sa­va­şı’nı yü­rü­ten bay­rak ve san­cak al­tın­da top­lan­dı­ğı­nı, bir ve bü­tün ola­rak kur­tu­luş mü­ca­de­le­si­ni ver­di­ği­ni be­lir­ten Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Cum­hu­ri­ye­ti­miz de yi­ne bir­leş­ti­ri­ci ve bü­tün­leş­ti­ri­ci bir ruh­la ay­nı bay­rak al­tın­da ha­yat bul­muş­tur. Biz­le­ri, ge­le­ce­ğe ta­şı­ya­cak olan, hiç şüp­he­siz, İs­tik­lal Sa­va­şı ru­hu ve bu ru­hun or­ta­ya koy­du­ğu bir­lik ve bü­tün­lük­tür” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT