BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anıtkabir’e ziyaretçi akını

Anıtkabir’e ziyaretçi akını

Dev­let er­ka­nı­nın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Anıt­ka­bir hal­kın zi­ya­re­ti­ne açıl­dı. Yur­dun dört bir ya­nın­dan ge­len va­tan­daş­lar Ata­türk’ü zi­ya­ret et­mek için sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de Anıt­ka­bir ka­pı­sın­da uzun kuy­ruk oluş­tur­du. Ye­di­den yet­mi­şe ço­cuk, genç, ka­dın, er­kek; ölü­mü­nün 70’in­ci yıl­dö­nü­mün­de bir de­fa da­ha say­gı ve min­net­le an­dı.YE­Dİ­DEN YET­Mİ­ŞE... Dev­let er­ka­nı­nın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Anıt­ka­bir hal­kın zi­ya­re­ti­ne açıl­dı. Yur­dun dört bir ya­nın­dan ge­len va­tan­daş­lar Ata­türk’ü zi­ya­ret et­mek için sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de Anıt­ka­bir ka­pı­sın­da uzun kuy­ruk oluş­tur­du. Ye­di­den yet­mi­şe ço­cuk, genç, ka­dın, er­kek; ölü­mü­nün 70’in­ci yıl­dö­nü­mün­de bir de­fa da­ha say­gı ve min­net­le an­dı. > Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su bü­yük ön­der Ata­türk, ölü­mü­nün 70’in­ci yıl dö­nü­mün­de bü­tün yurt­ta, dış tem­sil­ci­lik­ler­de ve KKTC’de tö­ren­ler­le anıl­dı. Ata­türk’ü an­mak için An­ka­ra’da ilk tö­ren Anıt­ka­bir’de ya­pıl­dı. Bu­ra­da­ki tö­ren 08.50’de Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül baş­kan­lı­ğın­da­ki dev­let er­ka­nı­nın As­lan­lı Yol­dan yü­rü­me­siy­le baş­la­dı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, ka­bi­ne üye­le­ri, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ve kuv­vet ko­mu­tan­la­rı ile üst dü­zey as­ke­ri yet­ki­li­ler ile yük­sek yar­gı or­gan­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı dev­let er­ka­nı, Cum­hur­baş­ka­nı Gül ön­der­li­ğin­de Ata­türk’ün mo­zo­le­si­ne çe­lenk bı­rak­tı. Ata­türk’ün ebe­di­ye­te in­ti­kal et­ti­ği sa­at 09.05’te si­ren­ler ça­lın­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Gül Anıt­ka­bir Özel Def­te­ri’ni im­za­la­dı. AR­TIK GÜÇ­LÜ BİR ÜL­KE­YİZ Cum­hur­baş­ka­nı Anıt­ka­bir Özel Def­te­ri’ne”Bü­yük Ata­türk, ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­ni­zin 70’in­ci yıl dö­nüm­de si­zi say­gı ve rah­met­le anı­yo­ruz. Bu­gün dün­ya­da sö­zü din­le­nir, güç­lü ve gü­ven ve den­ge un­su­ru bir ül­ke ol­ma­nın gu­ru­ru ile hu­zu­ru­nuz­da­yız. Cum­hu­ri­yet­le yö­nü­nü be­lir­le­yen ve mua­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si aş­ma he­de­fi­ni ger­çek­leş­tir­mek için 85 yıl­dır bü­yük ça­ba gös­te­ren Tür­ki­ye iler­le­me­si­ne ka­rar­lı­lık­la de­vam et­mek­te­dir. Bu ça­ba­lar so­nu­cun­da mu­az­zam ba­şa­rı­lar el­de eden Tür­ki­ye, ko­nu­muy­la ve gü­cüy­le di­na­miz­miy­le ulus­la­ra­ra­sı alan­da et­kin­li­ğiy­le dün­ya ba­rı­şı­na, is­tik­ra­rı­na yap­tı­ğı kat­kı­lar­la bü­tün dün­ya­nın say­gı­sı­nı ka­zan­mış­tır. En bü­yük ese­ri­niz Cum­hu­ri­ye­ti gös­ter­di­ği­niz is­ti­ka­met­te ile­le­bet ya­şat­ma­ya dün­ya­da­ki ge­liş­me­le­ri iz­le­me­ye, de­mok­ra­tik­leş­me­mi­zi sür­dür­me­ye ve ge­le­cek ne­sil­le­re da­ha mü­ref­feh, da­ha güç­lü bir ül­ke bı­rak­ma­ya ka­rar­lı­yız” ya­zı­sı­nı yaz­dı ve da­ha son­ra oku­du. BÖL­GE­SEL AK­TÖR OL­DUK Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Ata­türk Kül­tür Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mun­ca dü­zen­le­nen “10 Ka­sım Ata­türk’ü An­ma Tö­re­ni”nde ise şöy­le ko­nuş­tu: “Tür­ki­ye bir gü­ven, den­ge ve is­tik­rar un­su­ru ola­rak Ata­türk’ün ide­al­le­ri­ni ka­rar­lı­lık­la ha­ya­ta ge­çir­mek- te, o gün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de bir­çok ül­ke­ye ör­nek ol­mak­ta­dır. Tür­ki­ye, içe­ri­de ve dı­şa­rı­da da­ha da güç­len­mek­te­dir. Ge­liş­me­ler­de söz sa­hi­bi önem­li böl­ge­sel bir ak­tör ol­muş­tur. Tür­ki­ye’nin gi­de­rek da­ha güç­lü bir dev­let ve da­ha mü­ref­feh bir top­lum ha­li­ne ge­le­ce­ğin­den ve dün­ya­da çok bü­yük il­gi ve ca­zi­be mer­ke­zi ola­ca­ğın­dan hiç­bir şüp­hem yok­tur. Şu­nu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim ki, Ata­türk’ün gö­zü ar­ka­da kal­ma­mış­tır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti emin el­ler­de ve he­def­le­ri­ne doğ­ru ka­rar­lı yü­rü­yü­şü­nü sür­dür­müş­tür ve sür­dür­me­ye de bu is­ti­ka­met­te de­vam ede­cek­tir.” 09.05’te ha­yat dur­du Ulu Ön­der Ata­türk’ün ölü­mü­nün 70. yıl dö­nü­mün­de Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de sa­at­ler 09.05’i gös­ter­di­ğin­de ha­yat ade­ta dur­du. Ata­türk’ün ha­ya­ta göz­le­ri­ni ka­pat­tı­ğı sa­at olan 09.05’te An­ka­ra Kı­zı­lay Mey­da­nı’nda si­vil sa­vun­ma si­ren­le­ri­nin çal­ma­sıy­la bir­lik­te iş­le­ri­ne git­mek­te olan An­ka­ra­lı­lar say­gı du­ru­şu­na geç­ti. Ba­zı sü­rü­cü­ler klak­son­la­rı­nı ça­lar­ken, ba­zı­la­rı da ara­cın­dan ine­rek say­gı du­ru­şun­da bu­lun­du. 2 da­ki­ka sü­ren si­re­nin ar­dın­dan Baş­kent’te ha­yat nor­ma­le dön­dü. İs­tan­bul’da da du­rum ay­nıy­dı. Bo­ğa­zi­çi köp­rü­sün­de araç­la­rın­dan inen sü­rü­cü­ler, 2 da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şun­da bu­lun­du. VA­TAN­DAŞ­LAR AĞ­LA­DI İs­tan­bul Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı’nda dü­zen­le­nen tö­ren­de, say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı okun­du. Va­li Mu­am­mer Gü­ler ta­ra­fın­dan anıt şe­ref def­te­ri im­za­lan­dı. Tö­ren es­na­sın­da, ba­zı va­tan­daş­la­rın göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı­ğı gö­rül­dü. AS­KE­RİN GÖZ­YAŞ­LA­RI Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda 57 ya­şın­da ha­ya­ta göz­le­ri­ni yu­man Ata­türk’ün son ne­fe­si­ni ver­di­ği oda, sa­at 09.05’te se­ven­le­riy­le dol­du. As­ke­ri ve si­vil er­kan, si­vil top­lum ör­güt­le­ri, ya­ban­cı tem­sil­ci­ler, genç­ler ve ço­cuk­lar, Ata’nın çi­çek­ler­le do­lu ya­ta­ğı­nın ba­şın­da ha­zır bu­lun­du. Tö­ren sı­ra­sın­da ya­ta­ğın baş ucun­da nö­bet tu­tan bir as­ker, göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­dı. Ve­si­le Sağ Er­gun, bu­gün 86 ya­şın­da... Bü­yük Ön­der’e çi­çek ver­miş­ti 86 ya­şın­da­ki Ve­si­le Sağ Er­gun, 4 ya­şın­day­ken Dum­lu­pı­nar Oku­lu’nda ağa­be­yiy­le bir­lik­te ana­oku­lu­na git­ti­ği sı­ra­da öğ­ret­men olan an­ne­si­nin ta­le­biy­le Kon­ya zi­ya­re­tin­de Ata’ya çi­çek ve­re­cek ço­cuk se­çil­di. Sağ Er­gun, bu ha­tı­ra­sı­nı şöy­le an­lat­tı: “An­nem bir gün ön­ce­si ba­na be­yaz bir el­bi­se di­kip, el­bi­se­min üze­rin­de­ki kır­mı­zı kur­de­le­ye (Ha­ki­mi­yet Mil­le­tin­dir) di­ye yaz­mış­tı. Ata­türk’ün Mev­la­na Mü­ze­si zi­ya­re­ti için Kon­ya’ya gel­di­ği sı­ra­da her­kes­te tat­lı bir te­laş var­dı. Üze­rin­de as­ke­ri üni­for­ma­sı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­dı­ğım Ata­türk, be­ni sağ di­zi­ne otur­tup sev­di. Ona çi­çek ver­dim. Onun bü­yük­lü­ğü­nü da­ha o yaş­lar­da an­la­yı­ver­miş­tim. Ya­ğış­lı bir gün­de Ata­türk’ün öl­dü­ğü­nü rad­yo­dan duy­dum. O gün yer gök ağ­la­dı.” Ata­türk’ün adı­nı koy­du­ğu ki­şi öl­dü > YA­LO­VA Bü­yük Ön­der Ata­türk’ün, 1934 yı­lın­da Ya­lo­va’yı zi­ya­re­tin­de is­mi­ni koy­du­ğu En­gin Gür­soy (74), ve­fat et­ti. Ya­lo­va’nın Çift­lik­köy il­çe­sin­de otu­ran En­gin Gür­soy’un ab­la­sı Me­li­ha Gür­soy, bir sü­re­dir felç­li olan kar­de­şi­nin sa­bah sa­at 09.20’de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­di. Gür­soy, “Ata­türk’le ay­nı gün ve he­men he­men ay­nı sa­at­te öl­me­si çok ma­na­lı. Ha­ya­tın ga­rip bir te­sa­dü­fü... 10 Ka­sım bi­zim için ar­tık da­ha da ma­na­lı bir gün ha­li­ne gel­di” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ma­den­ci­ler yer al­tın­da an­dı > ZON­GUL­DAK Ma­den iş­çi­le­ri­nin sos­yal hak­la­rın sağ­lan­ma­sı ve ça­lış­ma şart­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ilk ka­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan Bü­yük Ön­der Ata­türk, Zon­gul­dak’ta ma­den­ci­ler ta­ra­fın­dan ye­rin met­re­ler­ce al­tın­da anıl­dı. Ma­den Yük­sek Mü­hen­di­si Yu­suf Zo­rer, ye­rin met­re­ler­ce al­tın­da iş­çi­ler­le bir­lik­te Bü­yük Ön­der’i an­dık­la­rı­nı, ma­den iş­çi­le­ri­nin bu­gün­kü iş gü­ven­li­ği ve iş­çi sağ­lı­ğı şart­la­rı­na ka­vuş­ma­la­rın­da Mil­li Mü­ca­de­le dö­ne­min­de çı­ka­rı­lan ka­nun­la­rın pa­yı­nın kü­çüm­se­ne­me­ye­ce­ği­ni kay­det­ti.
Kapat
KAPAT