BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Di­ya­net, söz­leş­me­li 200 ka­dın va­iz ala­cak

Di­ya­net, söz­leş­me­li 200 ka­dın va­iz ala­cak

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, taş­ra teş­ki­la­tın­da açık bu­lu­nan va­iz kad­ro­la­rı­na 200 söz­leş­me­li ka­dın va­iz ala­cak. Ka­dın va­iz aday­la­rı­nın, İla­hi­yat Fa­kül­te­si me­zu­nu ve Va­iz­lik Ye­ter­lik Bel­ge­si­ne sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor.Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, taş­ra teş­ki­la­tın­da açık bu­lu­nan va­iz kad­ro­la­rı­na 200 söz­leş­me­li ka­dın va­iz ala­cak. Ka­dın va­iz aday­la­rı­nın, İla­hi­yat Fa­kül­te­si me­zu­nu ve Va­iz­lik Ye­ter­lik Bel­ge­si­ne sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Bu yıl ya­pı­lan KPSS B gru­bu im­ti­ha­nın­da en az 60 pu­an al­mış ol­ma­la­rı ge­re­ken aday­la­rın, ay­rı­ca emek­li ay­lı­ğı al­mı­yor ol­ma­la­rı şar­tı ara­nı­yor. Aday­lar, en faz­la 5 il ter­ci­hin­de bu­lu­na­bi­le­cek. Aday­lar, 30 Ka­sı­ma ka­dar www.di­ya­net.gov.tr in­ter­net ad­re­sin­den ka­yıt iş­lem­le­ri­ni yap­tı­ra­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT