BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kara tahta artık bahçede!

Kara tahta artık bahçede!

Adı­ya­ma­n’­da 61 yıl­lık okul bi­na­sı yı­kı­lın­ca sı­nıflar okul bah­çe­si­ne ta­şın­dı. Bah­çe­de­ki sı­ra­la­ra otu­ran öğ­ren­ci­ler so­ğuk ha­va­da ders yap­ma­ya baş­la­dı> Ahmet Doğan ADIYAMAN İHA Yeni okul binası yapmak için eğitim gördükleri sınıfları yıkılan öğrenciler, okul bahçesinde ders görüyor. Kah­ta’ta 1947 yı­lın­da ya­pı­lan ve il­çe­nin en es­ki oku­lu olan Ku­bi­lay İl­köğ­re­tim Oku­lu­’nun bah­çe­sin­de­ki 500 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li 6 ders­lik­ten olu­şan ek bi­na­la­rı yık­tı­rıp ye­ri­ne 21 ders­likli okul bi­na­sı yap­tır­ma ka­ra­rı alın­dı. Yı­kım ka­ra­rı­nın ar­dın­dan ba­zı sı­nıf­lar­da oku­yan öğ­ren­ci­ler de dı­şa­rı­da kal­dı. Öğ­ren­ci­le­rin otur­duk­la­rı sı­ra­lar ve ya­zı tah­ta­la­rı dı­şa­rı çı­kar­tı­la­rak bah­çe­de eği­tim baş­la­dı. Öğ­ret­men­ler ise öğ­ren­ci­le­rin eği­tim­de ge­ri kal­ma­ma­sı ve müf­re­da­ta uy­gun ha­re­ket et­mek için eği­ti­me de­vam edi­yor. Kah­ta Kay­ma­ka­mı Coş­kun Açık yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Ku­bi­lay il­köğ­re­tim Oku­lu­’nun il­çe­nin en es­ki ve 2 bin ci­va­rın­da­ki öğ­ren­ci­siy­le en ka­la­ba­lık oku­lu­dur. Ek bi­na­nın yı­kıl­ma­sı­nın ar­dın­dan açık­ta ka­lan öğ­ren­ci­le­ri baş­ka bir oku­la ak­tar­mak müm­kün ol­ma­dı. Çün­kü okul­da bu­lu­nan di­ğer sı­nıf­la­rın da ay­nı sı­kın­tı­la­rı var­. Sı­nıf ola­rak kul­la­nıl­ma­yan bil­gi­sa­yar, fen la­bo­ra­tu­ar ve kü­tüp­ha­ne­den fay­da­la­nıl­dı. Bu kötü manzaranın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için çalışmalar başlatıldı. Öğ­ren­ci­le­ri­n sı­nıf ye­ri­ne dı­şa­rı­da eği­tim ve öğ­re­tim gör­me­si bizi son de­re­ce üz­dü­” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT