BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lö­se­mi ve kalp yet­mez­li­ği olan 13 ya­şın­da­ki kı­za ‘ölüm hakkı’

Lö­se­mi ve kalp yet­mez­li­ği olan 13 ya­şın­da­ki kı­za ‘ölüm hakkı’

İn­gil­te­re­’de Han­nah Jo­nes (13), te­da­vi ol­ma­sı için sağ­lık yet­ki­li­le­ri­nin ka­nu­ni gi­ri­şim­le­rin­den vaz­geç­me­le­ri üze­ri­ne ölüm hak­kı ka­zan­dı.3 AMELİYAT GEÇİRDİ 3 de­fa ame­li­yat olmasına rağmen sağ­lı­ğı­na ka­vu­şa­ma­yan 13 yaşındaki Han­nah Jo­nes, ka­lan öm­rü­nü ai­le­siy­le ge­çir­mek is­ti­yor. İn­gil­te­re­’de Han­nah Jo­nes (13), te­da­vi ol­ma­sı için sağ­lık yet­ki­li­le­ri­nin ka­nu­ni gi­ri­şim­le­rin­den vaz­geç­me­le­ri üze­ri­ne ölüm hak­kı ka­zan­dı. İn­gi­liz Da­ily Ma­il Ga­ze­te­si­’nin ha­be­ri­ne gö­re, ölüm­cül de­re­ce­de has­ta olan kü­çük Han­nah, kalp nak­li ris­ki­ne gir­mek­ten­se ka­lan za­ma­nı­nı ai­le­siy­le ge­çir­mek is­te­di­ği­ne ka­rar ve­re­rek te­da­vi gör­dü­ğü He­re­ford­shi­re­’da­ki sağ­lık yet­ki­li­le­ri­ni mah­ke­me ka­ra­rı çı­kar­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da ik­na et­ti. Han­nah yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ba­na her şe­yi izah et­ti­ler, an­cak ar­tık baş­ka ame­li­yat ol­mak is­te­mi­yo­rum. Ye­te­ri ka­dar has­ta­ne gör­düm, ar­tık evim­de ol­mak is­ti­yo­ru­m” de­di. Lö­se­mi ve kalp ye­ter­siz­li­ği­ne se­bep olan kalp ka­sı bo­zuk­lu­ğu bu­lu­nan Han­nah, 8 yıl­dır has­ta­ne­ler­de te­da­vi gö­rü­yor. Han­na­h’­nın kal­bi, ka­pa­si­te­si­nin yal­nız­ca yüz­de 10’u­nu kul­la­na­bi­li­yor ve ken­di­si­ne bu yüz­den kalp atı­şı­nı hız­lan­dı­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı ola­cak ci­haz tak­mak için 3 ame­li­yat ya­pıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT