BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TAÇ­SA­V’­dan ga­ze­te­mi­ze ödül

TAÇ­SA­V’­dan ga­ze­te­mi­ze ödül

Ga­ze­te­mizin Ankara Ha­ber Mü­dü­rü Akif Bül­bül ödü­lü­nü TAÇ­SAV Baş­ka­nı Doç. Dr. Aca­r’­ın elin­den al­dı.ÖDÜLÜ DR. ACAR VERDİ Ga­ze­te­mizin Ankara Ha­ber Mü­dü­rü Akif Bül­bül ödü­lü­nü TAÇ­SAV Baş­ka­nı Doç. Dr. Aca­r’­ın elin­den al­dı. > Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Tür­ki­ye Ana Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Ai­le Plan­la­ma­sı Vak­fı­’nın (TAÇ­SAV) ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­di­ği 18. “A­ta­türk Haf­ta­sı Hiz­met Ödül­le­ri­” Hil­ton Ote­l’­de ya­pı­lan bir tö­ren­le sa­hip­le­ri­ni bul­du. Tö­ren­de ga­ze­te­mi­zin An­ka­ra Ha­ber Mü­dü­rü Akif Bül­bül de ödü­le la­yık gö­rül­dü. Ödül tö­re­nin­de açı­lış ko­nuş­ma­sı ya­pan TAV­SAV Baş­ka­nı Doç. Dr. Ha­san Acar ve 9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel, ana-ço­cuk sağ­lı­ğı ve ai­le plan­la­ma­sı ko­nu­sun­da dün­ya­da ve Tür­ki­ye­’de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da de­tay­lı bil­gi ver­di. Da­ha son­ra ödül­le­rin da­ğı­tı­mı­na ge­çil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT