BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çin’in olim­pi­yat sta­dı kül ol­du

Çin’in olim­pi­yat sta­dı kül ol­du

Çin’de mil­li oyun­lar için in­şa edi­len stad­yum­da ikin­ci de­fa bü­yük yan­gın çık­tı.Çin’de mil­li oyun­lar için in­şa edi­len stad­yum­da ikin­ci de­fa bü­yük yan­gın çık­tı. Ül­ke­nin do­ğu­sun­da­ki Ji­nan şeh­rin­de, ge­le­cek yıl dü­zen­le­ne­cek 11. Çin Mil­li Oyun­la­rı için çok amaç­lı ola­rak in­şa edi­len Shan­dong Stad­yu­mu’nda, be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le alev­ler yük­sel­me­ye baş­la­dı. Stad­yum­da ça­lı­şan iş­çi­le­rin, yan­gı­nı far­ket­me­siy­le ken­di­le­ri­ni dı­şa­rı at­ma­sı, muh­te­mel bir fa­ci­ayı ön­le­di. 4 ay ön­ce de bü­yük bir yan­gı­nın mey­da­na gel­di­ği stad­yum­da bü­yük mad­di ha­sar mey­da­na gel­di.
Kapat
KAPAT