BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama’dan İsrail’e ikinci şok

Obama’dan İsrail’e ikinci şok

İran’la di­ya­log ku­ra­ca­ğı­nı ifade eden Oba­ma’nın, da­nış­man­la­rı va­sı­ta­sıy­la se­çim­den ön­ce Ha­mas’la gö­rüş­tü­ğü de or­ta­ya çık­tıHa­mas, ABD baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack O­ba­ma’nın da­nış­man­la­rıy­la se­çim­ler ön­ce­si Gaz­ze’de giz­li­ce bir a­ra­ya gel­di­ği­ni a­çık­la­dı. Gaz­ze’de­ki Ha­mas yö­ne­ti­mi Baş­ba­ka­nı İs­ma­il Ha­ni­ye’nin si­ya­si da­nış­ma­nı Ah­med Yu­suf, in­ter­net a­ra­cı­lı­ğıy­la ABD baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack O­ba­ma’nın da­nış­man­la­rın­dan ba­zı­la­rıy­la te­mas ha­lin­de ol­duk­la­rı­nı ve da­ha son­ra on­lar­dan bir ka­çıy­la Gaz­ze’de gö­rüş­tük­le­ri­ni söy­le­di. ES­Kİ AR­KA­DAŞ­LAR Yu­suf; kar­şı ta­raf­tan, bu­nun or­ta­ya çık­ma­sı­nın O­ba­ma’nın se­çim kam­pan­ya­sı­na o­lum­suz et­ki ya­pa­bi­le­ce­ği ve Cum­hu­ri­yet­çi a­day John Mc­Ca­in ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği en­di­şe­siy­le, gö­rüş­me­ler­le il­gi­li o­la­rak her­han­gi bir a­çık­la­ma yap­ma­ma­la­rı­nın is­ten­di­ği­ni i­fa­de et­ti. Yu­suf, mer­ke­zi Lond­ra’da bu­lu­nan ve A­rap ül­ke­le­rin­de ya­yım­la­nan El Ha­yat ga­ze­te­si­ne yap­tı­ğı ve İs­ra­il ba­sı­nı­na da yan­sı­yan a­çık­la­ma­la­rın­da, O­ba­ma’nın da­nış­man­la­rıy­la te­mas­la­rı­nın ha­len de­vam et­ti­ği­ni de be­lir­te­rek, da­nış­man­lar­dan ba­zı­la­rıy­la ABD’de ya­şa­dı­ğı sı­ra­da ar­ka­daş ol­du­ğu­nu ve hâlâ i­yi iliş­ki­ler i­çin­de bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di. Yu­suf’un a­çık­la­ma­la­rı­na gö­re Ha­ni­ye, O­ba­ma’ya se­çim za­fe­ri se­be­biy­le kut­la­ma me­sa­jı da gön­de­re­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT