BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tüz­men: Gi­de­me­di­ği­miz ­pa­zar­lar­da bü­yü­yo­ruz

Tüz­men: Gi­de­me­di­ği­miz ­pa­zar­lar­da bü­yü­yo­ruz

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, Türk ih­ra­cat­çı­sı­nın da­ha ön­ce hiç git­me­di­ği ül­ke­le­re ü­rün sat­tı­ğı­nı, bir­kaç ay i­çin­de it­ha­la­tın ih­ra­ca­tı kar­şı­la­ma o­ra­nı­nın yüz­de 70’e çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­diDOĞ­RU­ OLANDAN ŞAŞ­MA­YIZ Kat­ma de­ğe­ri yük­sek ü­rün­le­re yö­ne­li­min şart ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ba­kan Tüz­men, “P­rog­ram­la a­ma­cı­mız üst pi­ya­sa kat­man­la­rı­nı e­le ge­çi­rip mar­ka o­luş­tur­mak. K­riz ol­sa da ol­ma­sa da bu doğ­ru­dan şaş­ma­ya­ca­ğız” de­di Küre­sel an­lam­da cid­di bir dü­zel­me­nin özel­lik­le ABD dik­ka­te alın­dı­ğın­da, an­cak 2011 yı­lın­da baş­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, Türk iş ada­mı­nın ise ye­ni pa­zar­la­ra açıl­dı­ğı­nı söy­le­di. 4. Tur­qu­ality Viz­yon Se­mi­ne­rin­de ko­nu­şan Tüz­men, da­ha iyi bir yö­ne­tim ve ba­kış açı­sı­nın is­tik­rar­sız dö­nem­ler­de da­ha da önem ka­zan­dı­ğı­na işa­ret ederek, “Şu an­da böy­le bir dö­nem ya­şı­yo­ruz. Uzak Do­ğu ve Rusya’dan son­ra kü­re­sel çap­ra bir ba­har ya­şa­dık. Bü­yü­me güç­lü, ti­ca­ret can­lı, ya­tı­rım­cı­lar he­ves­li ve gö­zü­pek. 7 yıl böy­le geç­ti. Rüz­gar ar­tık sert esi­yor” de­di. Tür­ki­ye’nin olum­lu kü­re­sel şart­la­rı iyi de­ğer­len­dir­di­ği­ni söy­le­yen Tüz­men, şun­la­rı söy­le­di: “Özel­lik­le ih­ra­cat ala­nın­da bir ba­şa­rı sil­si­le­si ya­ka­la­dık. 2002 yı­lı so­nun­da, 36 mil­yar do­lar ih­ra­cat ya­pan Tür­ki­ye, bu yıl için 130 mil­yar do­lar he­def koy­muş­tur. Pa­zar çe­şit­le­me­si­ne iliş­kin ça­lış­ma­la­rı­mız mey­ve­si­ni ver­di. Av­ru­pa’ya ih­ra­ca­tı­mı­zın pa­yı yüz­de 51 iken yüz­de 41’e düş­tü. Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri­nin pa­yı da 2 kat ar­ta­rak yüz­de 16’ya çık­tı. Ya­kın­da it­ha­la­tın ih­ra­ca­tı kar­şı­la­ma ora­nı yüz­de 70’e çı­ka­cak.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT