BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye ya­rı­şa Ti­mu­ray i­le de­vam e­de­cek

Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye ya­rı­şa Ti­mu­ray i­le de­vam e­de­cek

Gı­da sek­tö­rü­nün önem­li isim­le­rin­den olan Ser­pil Ti­mu­ray, yıl­ba­şın­dan iti­ba­ren Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye’nin CE­O’su ola­cakGı­da sek­tö­rü­nün önem­li isim­le­rin­den olan Ser­pil Ti­mu­ray, yıl­ba­şın­dan iti­ba­ren Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye’nin CE­O’su ola­cak Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye’de Üst Yö­ne­ti­ci­li­ğe (CE­O) Ser­pil Ti­mu­ray atan­dı. Ha­len Da­no­ne Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü ola­rak gö­rev ya­pan Ti­mu­ray, 1 Ocak 2009’da gö­re­vi, Vo­da­fo­ne Gru­bu Or­ta ve Do­ğu Av­ru­pa Böl­ge­si Di­rek­tö­rü ve Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye CE­O’su Ian Gray’den dev­ra­la­cak. 1 Ocak 2009’a ka­dar gö­re­vi­ni de­vam et­ti­re­cek olan Ian Gray, “Vo­da­fo­ne ola­rak hız­lı tü­ke­tim sek­tö­rün­de en­gin de­ne­yim sa­hi­bi, Tür­ki­ye pa­za­rı ve tü­ke­ti­ci bek­len­ti­le­ri ko­nu­sun­da uz­man bir li­de­rin Vo­da­fo­ne’a ka­tı­lı­yor ol­ma­sın­dan son de­re­ce mem­nu­nuz” de­di. Tür­ki­ye’nin en iyi mo­bil ope­ra­tö­rü ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ian Gray, “Bu ko­nu­da bi­ze Ser­pil Ti­mu­ray li­der­lik ede­cek. Ti­mu­ray’ın, mar­ka yö­ne­ti­mi ve pa­zar li­der­li­ği ko­nu­la­rın­da­ki de­ne­yim­le­ri­nin de Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye’ye ye­ni bir ba­kış açı­sı ve ye­ni bir ener­ji ge­ti­re­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz” de­di. Serpil Ti­mu­ray, 2007 yı­lın­da gı­da sek­tö­rü­nün en ba­şa­rı­lı ka­dı­nı ödü­lü­nü al­ma­ya da hak ka­zan­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT