BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ana­do­lu Si­gor­ta net kâ­rı­nı %144 ar­tır­dı

Ana­do­lu Si­gor­ta net kâ­rı­nı %144 ar­tır­dı

Ana­do­lu Si­gor­ta’nın brüt kâ­rı, 9 ay­lık dö­nem­de 115 mil­yon YTL’ye ulaş­tı.Ana­do­lu Si­gor­ta’nın brüt kâ­rı, 9 ay­lık dö­nem­de 115 mil­yon YTL’ye ulaş­tı. Ana­do­lu Si­gor­ta’nın 2008 yı­lı­nın do­kuz ay­lık dö­ne­min­de brüt kâ­rı 115 mil­yon YTL’ye, ge­çen yı­lın do­kuz ay­lık dö­ne­mi so­nu­cun­da 10.9 mil­yon YTL olan tek­nik kâ­rı ise ca­ri dö­nem­de 79.7 mil­yon YTL’ye ulaş­tı. Di­ğer yan­dan Ana­do­lu Si­gor­ta’nın brüt bi­lan­ço kâ­rı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 107 ar­ta­rak 115 mil­yon YTL, net ka­rı ise yüz­de 144’lük ar­tış­la 96.3 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Ana­do­lu Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Mus­ta­fa Su, “Özel­lik­le 2008 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da­ki çe­şit­li eko­no­mik be­lir­siz­lik­le­re rağ­men, kâr­lı­lık te­mel­li bü­yü­me stra­te­ji­mi­zi sür­dür­dük.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT