BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Gep’ler ka­pa­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor

‘Gep’ler ka­pa­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor

Ral­li­ye er­ken baş­la­yan bor­sa­lar se­çim so­nu­cu­nun bek­len­ti­ler doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­me­si son­ra­sı bor­sa­lar­da kâr­lar re­ali­ze edi­lir­ken ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da do­lar, eu­ro kar­şı­sın­da de­ğer ka­za­nır­ken, yen kar­şı­sın­da de­ğer kay­be­di­yor.Ral­li­ye er­ken baş­la­yan bor­sa­lar se­çim so­nu­cu­nun bek­len­ti­ler doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­me­si son­ra­sı bor­sa­lar­da kâr­lar re­ali­ze edi­lir­ken ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da do­lar, eu­ro kar­şı­sın­da de­ğer ka­za­nır­ken, yen kar­şı­sın­da de­ğer kay­be­di­yor. Do­lar­da­ki ka­rı­şık sey­re rağ­men pet­rol baş­ta ol­mak üze­re em­ti­a fi­yat­la­rın­da cid­di de­ğer ka­yıp­la­rı ya­şa­nı­yor. Pet­rol fi­ya­tı 15 ay ge­ri gi­den ABD ham pet­rol va­ril fi­ya­tı 60 do­la­rın da al­tın­da (59.68) dün iş­lem gö­rür­ken bo­len­ger üst ban­dı­nı zor­la­yan bor­sa­lar dü­şü­şe ge­çe­rek ay­lık or­ta­la­ma des­tek se­vi­ye­le­rin­de tu­tun­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. DÖ­VİZ VE FA­İZ­DE Dİ­RENÇ­LE­R Pa­ra pi­ya­sa­la­rın­da 25.01 bi­le­şik­le­re ka­dar yük­sel­dik­ten son­ra hız­la 21.58 se­vi­ye­le­ri­ne ka­dar dü­şen fa­iz ve 1.733 YTL’den 1.48 YTL’ye ka­dar gev­şe­yen do­lar ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da­ki ka­rı­şık se­yir­den olum­suz et­ki­len­di. Spot bo­no pi­ya­sa­sın­da dün 22.03 bi­le­şik­ten iş­lem gör­dük­ten son­ra gü­nü 22.03’ten ka­pa­yan pi­ya­sa­nın 22.1 alım se­vi­ye­si var. Tah­ta­ka­le dö­viz pi­ya­sa­sın­da dün 1.61 YTL’den iş­lem gör­dük­ten son­ra gü­nü 1.59 YTL’den ka­pa­yan do­la­rın 1.55-1.53 YTL des­tek ve 1.7 YTL di­renç se­vi­ye­le­ri var. Yük­se­liş­le­rin sa­tış fır­sa­tı ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı, ge­çen ay 1.43 ile 1.7 YTL ve üze­rin­de 17 mil­yar do­lar­lık sa­tış ya­pı­lan pi­ya­sa­da ye­ni di­renç se­vi­ye­le­ri­ne yak­laş­tık­ça sa­tış­la­rın art­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. BOR­SA­DA DES­TE­ĞE DİK­KAT Ge­çen ay 23.445 pua­na ka­dar ban­ka his­se­le­ri ile dü­şen pi­ya­sa yi­ne ban­ka his­se­le­riy­le hız­lı bir çı­kış ya­şa­dık­tan son­ra en­deks 29.400 pu­an­da kâr sa­tış­la­rıy­la kar­şı­lan­dı. Yük­se­liş es­na­sın­da ban­ka his­se­le­rin­de­ki gep’ler son gün­ler­de bi­rer bi­rer ka­pa­nır­ken en­dek­sin 24.637-24.435 pu­an gep’le­ri alt­ta açık kal­dı. Dün 25.889 pu­an­dan ka­pa­nan en­dekste kı­sa va­de­li 24.435 des­tek ve 27.000 di­renç var. Bor­sa­da ve fa­iz­de des­tek alım, dö­viz­de ise di­renç se­vi­ye­le­ri sa­tım fır­sa­tı olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT